Skip to main content

หน้าหลัก

การประชุมเรื่อง การรวมกลุ่มระดับโลกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลเรื่อง การรวมกลุ่มระดับโลกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (the briefing session on the Global Occupational Safety and Health Coalition: Global OSH Coalition) ซึ่งการประชุมสรุปผลครั้งนี้จัดโดยฝ่ายตรวจแรงงาน และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความคืบหน้าด้านการจัดตั้ง Global OSH Coalition และขอเชิญรัฐสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงานของ Global OSH Coalition

แนวคิดจัดตั้ง Global OSH Coalition ริเริ่มโดย Ms. Pirkko Mattila รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและกิจการสังคมของประเทศฟินแลนด์ นำเสนอในการประชุม the World Congress on Occupational Safety and Health at Work ครั้งที่ ๒๑ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมี Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และผู้แทนขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านอาชีวอนามัย (International Commission on Occupational Health: ICOH) คณะกรรมาธิการยุโรป องค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหภาพยุโรป (the European Agency for Safety and Health at Work: EU-OSHA) กระทรวงกำลังแรงงานของสิงคโปร์ และกระทรวงสุขภาพและกิจการสังคมของฟินแลนด์ ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสนับสนุนการจัดตั้ง Global OSH Coalition ให้ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง Global OSH Coalition คือ เป็นองค์กรกำหนดวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อจัดการกับประเด็นท้าทายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับโลก โดยการแบ่งบันความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย การกำหนดกลยุทธและวิธีแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง และการมีส่วนร่วมและดำเนินความร่วมมือกับภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้าน OSH เพื่อให้เกิดการประสานพลังในการทำงานและหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อน

Global OSH Coalition มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ประกอบด้วย

ก.   คณะกรรมการบริหาร (Steering Committee: ST) ทำหน้าที่บริหารและกำหนดทิศทางองค์กร รวมถึง แต่งตั้งและกำหนดประเด็นความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดต่าง ๆ อันประกอบด้วย (๑) กรรมการถาวร ๗ ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ WHO กระทรวงสุขภาพและกิจการสังคมของฟินแลนด์ กระทรวงกำลังแรงงานของสิงคโปร์ ICOH คณะกรรมาธิการยุโรป และ EU-OSHA และ (๒) กรรมการหมุนเวียน ซึ่งยังไม่มีการกำหนดรอบวาระการหมุนเวียน สมาชิก คือ ผู้แทนรัฐสมาชิกจากภูมิภาคแอฟริกา เอเชียและแปซิฟิก อเมริกา ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตก และประเทศเศรษฐกิจการตลาดอุตสาหกรรม (Industrialized Market Economy Countries: IMEC) โดยในเบื้องต้นกำหนดไว้ภูมิภาคละ ๒ ประเทศ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่สมาชิกถาวรเห็นเหมาะสม คณะกรรมการบริหารมี ILO และ WHO เป็นประธานร่วม

ข.   คณะทำงานต่าง ๆ (Task Groups: TG) รับผิดชอบงานวิชาการด้าน OSH ในประเด็นเฉพาะตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร คณะทำงานในชุดต่าง ๆ ประกอบด้วยผู้แทนของรัฐสมาชิกที่แสดงเจตจำนงค์ในการเข้าร่วมและคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

ค.   ฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่ประสานงานองค์กร บริหารงานทั่วไป และอำนวยความสะดวกแก่  คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการมาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ILO รับผิดชอบหางบประมาณสำหรับการดำเนินงานของ Global OSH Coalition โดยส่วนหนึ่งเป็นการใช้งบประมาณของ ILO และส่วนหนึ่งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรภายนอก (Supporters) แต่ทั้งนี้รัฐสมาชิกที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงานชุดต่าง ๆ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมพบปะอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในขณะที่คณะทำงานชุดต่าง ๆ จะเน้นประชุมทางไกล ซึ่ง ILO และ WHO จะร่วมสร้าง Online Platform เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยให้มีการประชุมพบปะตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็น

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศขอความร่วมมือจากรัฐสมาชิก ดังนี้

๑. เสนอชื่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงแรงงาน หรือกระทรวงสาธารณสุข) หน่วยงานด้านการตรวจความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ภายในประเทศ เข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร Global OSH Coalition ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องมีกลไกการทำงานร่วมกับภาคส่วนทางสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือด้านอาชีวอามัย (OSH/OH) และมีกลการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐสมาชิกที่จะแสดงเจตจำนงได้นั้นต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับ ดังนี้ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๕ ว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๑๙๘๑ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบงานเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ หรืออนุสัญญาฉบับที่ ๑๖๑ ว่าด้วยหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ค.ศ. ๑๙๘๕

๒. เสนอชื่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงแรงงาน หรือกระทรวงสาธารณสุข) หน่วยงานด้านการตรวจความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ภายในประเทศ เข้าเป็นสมาชิกคณะทำงานของ Global OSH Coalition ดังนี้ (๑) คณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในสถานที่ทำงาน (๒) คณะทำงานจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารด้าน OSH ในระดับพหุภูมิภาค (๓) คณะทำงานริเริ่มแนวคิดการปราศจากโรคและอันตรายจากการทำงานให้แก่สถานประกอบกิจการ (Vision Zero Concept) (๔) คณะทำงาน OSH และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (๕) คณะทำงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และอนาคตของงาน ทั้งนี้ รัฐสมาชิกสามารถเสนอชื่อผู้แทนเข้าเป็นสมาชิกคณะทำงานได้มากกว่า ๑ คณะ

๓. ในการเสนอชื่อข้างต้นขอให้เป็นการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข โดยแจ้งความจำนงในการเสนอชื่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ acramirez@ilo.org ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่ง ILO คาดว่าจะแจ้งผลการพิจารณาได้ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

TOP