Skip to main content

หน้าหลัก

การปกครอง ประชากร

        ปกครองแบบประชาธิปไตย ในรูปของสมาพันธรัฐ (confederation) ประกอบด้วยมณฑล (Canton) 23 มณฑล ในจำนวนนี้ 3 มณฑลถูกแบ่งออกเป็นกึ่งมณฑล (half-canton) 6 แห่ง ซึ่งมีอำนาจบริหารภายในของแต่ละ มณฑล ส่วนอำนาจบริหารส่วนกลางจะอยู่ที่คณะมนตรีแห่งสมาพันธ์ (Federal Council)
ซึ่งเทียบเท่ากับคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยสมาชิกที่เรียกว่ามนตรีแห่งสมาพันธ์ (Federal Councillor) 7 คน
มีวาระในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และใน 7 คน จะผลัดกันเป็น ประธานาธิบดีคนละ 1 ปี

รูปแบบรัฐสภา ในการปกครองส่วนกลาง
        มีรัฐสภาแห่งสมาพันธ์ (Federal Assembly) ประกอบด้วยสภา 2 สภา ได้แก่ สภาแห่งชาติ (National Council) และสภาแห่งรัฐ (Council of States) สมาชิกสภาแห่งชาติ มี 200 คน ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
สมาชิกสภาแห่งรัฐมี 46 คน ได้รับเลือกตั้งมณฑลละ 2 คน จาก 20 มณฑล และ 1 คนจากกึ่งมณฑล 6 แห่ง สมาชิกทั้งสองสภาอยู่ในตำแหน่งวาระละ 4 ปี


2884
TOP