Skip to main content

หน้าหลัก

ข้อมูลวิชาการ

แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบกำกับดูแลของ ILO

ผลกระทบจากโควิด-๑๙ ที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

ผลกระทบจากโควิด-๑๙ ต่อการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)

ผลกระทบจากโควิด-๑๙ ที่มีต่อภาคการก่อสร้าง

สรุปผลกระทบจากโควิด-๑๙ ที่มีต่อโลกแห่งการทำงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานการณ์แรงงานทางทะเลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

สรุปข้อมูล ILO เรื่อง COVID 19 กับเศรษฐกิจนอกระบบ

TOP