Skip to main content

หน้าหลัก

ข้อมูลวิชาการ

สรุปข้อมูล ILO เรื่อง COVID 19 กับเศรษฐกิจนอกระบบ

ข้อมูล ILO เรื่อง COVID 19 กับภาคการท่องเที่ยว

“การปรับกลยุทธเพื่อรับมือ COVID-19 (COVID-19 Strategy Update)” ขององค์การอนามัยโลก

TOP