Skip to main content

หน้าหลัก

ข้อมูลวิชาการ

ผลกระทบจากโควิด-๑๙ ที่มีต่อภาคการก่อสร้าง

สรุปผลกระทบจากโควิด-๑๙ ที่มีต่อโลกแห่งการทำงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานการณ์แรงงานทางทะเลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

สรุปข้อมูล ILO เรื่อง COVID 19 กับเศรษฐกิจนอกระบบ

ข้อมูล ILO เรื่อง COVID 19 กับภาคการท่องเที่ยว

“การปรับกลยุทธเพื่อรับมือ COVID-19 (COVID-19 Strategy Update)” ขององค์การอนามัยโลก

TOP