Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าพบสนทนากับผู้อำนวยการใหญ่ ILO

ผลการเลือกตั้งสมาชิกคณะประศาสน์การ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗

รมว.สุชาติ ชมกลิ่น อวยพรปีใหม่ 2564 แรงงานไทยในต่างประเทศ

27 ปีแห่งความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานแรงงาน

การประชุม Technical Meeting on Achieving Decent Work in Global Supply Chains

TOP