Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประช...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่14 พ.ย. 2563

27 ปีแห่งความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐาน...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่22 ก.ย. 2563

เลื่อนการประชุมใหญ่ขององค์การแรงง...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่09 เม.ย. 2563
รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

ข้อมูลวิชาการ

ข้อมูลวิชาการ

สรุปข้อมูล ILO เรื่อง COVID 19 กับเศรษฐกิจนอกระบบ

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย May 13, 2563

ข้อมูล ILO เรื่อง COVID 19 กับภาคการท่องเที่ยว

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย May 4, 2563

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่

สถานการณ์แรงงานไทย

ดาวน์โหลด

ไม่มีข้อมูลในระบบ
TOP