Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวสารแรงงานระหว่างประเทศ

ผลการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ ILO

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในรัฐเจนีวา

สรุปสถานการณ์โควิด-๑๙ กับโลกแห่งการทำงาน รอบกลางปี ๒๕๖๓

ระงับการจัดประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๓๘ (มีนาคม ๒๕๖๓)

การเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และกลุ่มประเทศยุโรป

ข้อมูลแรงงานไทยในสมาพันธรัฐสวิส

สหภาพยุโรปกับนโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานและแรงงานต่างด้าว

TOP