Skip to main content

หน้าหลัก

สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 318 สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา วันที่ 21 มิถุนายน 2556

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะประศาสน์การ (Governing Body : GB) สมัยที่ 318 

21 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา

 

 

1. Dr. Victoria Marina Velasquez de Aviles เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเอลซัลวาดอร์ประจำสำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา  ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะประศาสน์การ พร้อมด้วยรองประธานจากฝ่ายนายจ้างคือ Mr. Daniel Funes de Rioja (สเปน) และรองประธานฝ่ายลูกจ้างคือ Mr. Luc Cortebeeck (เบลเยี่ยม) ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างมิถุนายน  2556 – มิถุนายน 2557  

 

 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม (Committee on Freedom of Association : CFA) ฉบับที่ 368 และ 369 ซึ่งประเทศไทย ได้รับการหยิบยกในกลุ่มข้อร้องเรียนใหม่ 1 กรณี คือ ข้อร้องเรียนหมายเลข 3022 กรณีสหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมด้วยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  The International Transport Workers’ Federation (ITF) และ The International Trade Union Confederation (ITUC) ร่วมกันกล่าวหารัฐบาลไทยไม่เคารพและปกป้องสิทธิของสหภาพ ฯ  ของผู้นำและของสมาชิกสหภาพ ฯ ตามหลักการของเสรีภาพในการสมาคมของอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98

 

 

3. เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการไตรภาคีชุดพิเศษเพื่อเป็นไปตามมาตรา XIII ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล, 2549 ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ชุดนี้มีหน้าที่ติดตามการอนุวัติอนุสัญญาอย่างต่อเนื่องและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อปฏิบัติ (code) เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของธุรกิจเดินเรือทะเล ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ ฯ คือตัวแทนประเทศที่ให้สัตยาบันประเทศละ 2 คน ตัวแทนเจ้าของเรือและตัวแทนคนประจำเรือจำนวนเท่ากับจำนวนประเทศที่ให้สัตยาบัน ณ ช่วงเวลาที่มีการแต่งตั้ง และโดยที่คณะประศาสน์การเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ชุดนี้ ประกอบกับคณะกรรมการ ฯ ชุดนี้จะตั้งได้ภายหลังอนุสัญญามีผลใช้บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ดังนั้น การประชุมคณะประศาสน์การสมัยที่ 319 (ตุลาคม 2556) จึงได้บรรจุวาระการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีชุดพิเศษ และคาดว่าคณะกรรมการ ฯ จะสามารถประชุมหารือครั้งแรกได้ประมาณเดือนเมษายน 2557

 

 

4. เห็นชอบการปรับองค์ประกอบผู้เข้าร่วมประชุม International Conference of Labour Statisticians จากจำนวนผู้เชี่ยวชาญฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ 3 คนเพิ่มเป็นฝ่ายละ 6 คน และอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญอีก 6 คน เป็นเงิน 66,200 เหรียญสหรัฐ

 

 

5. รับทราบกำหนดกำหนดการประชุมต่าง ๆ ที่เหลือของปี 2556 และการประชุมในปี 2557

 

 

สรุปการประชุมโดย

นางพัฒนา พันธุฟัก  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) 

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา , มิถุนายน 2556

 

 

สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 318 สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา วันที่ 21 มิถุนายน 2556

 

1. หมายเลขวาระ GB.318/INS/1   เรื่อง  Election of the Officers of the Governing Body for 2013–14  

 
2. หมายเลขวาระ GB.318/INS/2   เรื่อง  Approval of the minutes of the 317th Session of the Governing Body  
3. หมายเลขวาระ GB.318/INS/3   เรื่อง  Questions arising out of the 102nd Session of the International Labour Conference requiring immediate attention
 
4. หมายเลขวาระ GB.318/INS/4   เรื่อง  Follow-up to the resolution on the trade union situation in Fiji, adopted by the Governing Body at its 316th Session in November 2012
 
5. หมายเลขวาระ GB.318/INS/5   เรื่อง  Report of the Committee on Freedom of Association
 
6. หมายเลขวาระ GB.318/INS/6   เรื่อง  Report of the Director-General
 
7. หมายเลขวาระ GB.318/INS/6/1 เรื่อง First Supplementary Report: Update on the internal reform: Establishing a central Research Department
 
8. หมายเลขวาระ GB.318/INS/6/3 เรื่อง Third Supplementary Report: Financial implications of the revised composition formula for the 19th International Conference of Labour Statisticians (Geneva, 2–11 October 2013)
 
9. หมายเลขวาระ GB.318/INS/7   เรื่อง  Reports of the Officers of the Governing Body 
 
10. หมายเลขวาระ GB.318/INS/7/1 เรื่อง First report: Maritime Labour Convention, 2006: Establishing the Special Tripartite Committee for prompt and careful review of amendment proposals
 
11. หมายเลขวาระ GB.318/INS/7/2 เรื่อง Second report: Arrangements for the 18th American Regional Meeting  
 
12. หมายเลขวาระ GB.318/INS/8  เรื่อง  Composition and agenda of standing bodies and meetings
 
ใบแทรก
 
1. Programme of meetings as approved by the Officers of the Governing Body
2. Standing Orders of the Special Tripartite Committee, Maritime Labour Convention

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์1_Pages_from_final_report_of_GB_318.pdf

ขนาด : 140.4 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2556

ชื่อไฟล์2-3_Pages_from_final_report_of_GB_318-2.pdf

ขนาด : 149.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2556

ชื่อไฟล์3_Pages_from_final_report_of_GB_318-5.pdf

ขนาด : 112.46 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2556

ชื่อไฟล์3-4_Pages_from_final_report_of_GB_318-6.pdf

ขนาด : 147.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2556

ชื่อไฟล์5_Pages_from_final_report_of_GB_318-7.pdf

ขนาด : 116.09 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2556

ชื่อไฟล์6-8_Pages_from_final_report_of_GB_318-9.pdf

ขนาด : 148.26 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2556

ชื่อไฟล์6-Pages_from_final_report_of_GB_318-8.pdf

ขนาด : 130.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2556

ชื่อไฟล์8_Pages_from_final_report_of_GB_318-10.pdf

ขนาด : 100.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2556

ชื่อไฟล์9-10_Pages_from_final_report_of_GB_318-11.pdf

ขนาด : 120 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : August 14, 2556

200
TOP