Skip to main content

หน้าหลัก

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

 

ในการประชุม Governing Body ครั้งที่ ๓๑๔ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ที่จะมีขึ้นหลังจากการประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จะมีการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ แทนนาย Juan Somavia ที่ได้ประกาศลาออกโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครและสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคนใหม่ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องจากระเบียบการเลือกตั้งของ ILO ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกประจำ (Titular members) เท่านั้น (ซึ่งในภูมิภาค ASEAN ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ประเทศเวียดนามได้รับเลือกตั้งตามโควตาภูมิภาค) และวันสุดท้ายของการประชุม GB ครั้งที่ ๓๑๓ คือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ จะเป็นการแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อสมาชิก GB และเปิดโอกาสให้มีการซักถาม

 

ขณะนี้มีผู้ส่งประวัติบุคคลให้กับ ILO และคณะผู้แทนถาวรประเทศต่างๆ ในเจนีวา รวม
ทั้งหมด ๙ คน  ได้แก่

 

– นาย  Jomo Kwame Sundaram เสนอชื่อโดยรัฐบาลมาเลเซีย มีประสบการณ์ในงานของ
สหประชาชาติหลายตำแหน่ง เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนา

 

– นาย Ad Melkert เสนอชื่อโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์  มีประสบการณ์การทำงานกับองค์การ
สหประชาชาติ เช่น เป็นผู้แทนพิเศษให้กับ  UNAMI ในอิรัก, เป็นสมาชิก board of directors ของ World Bank, และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมและการมีงานทำ

 

– นาย Guy Rider สัญชาติอังกฤษ ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายลูกจ้าง (สหภาพแรงงานสหราช
อาณาจักร) ตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีที่มาจากการเป็นผู้นำสหภาพแรงงานในประเทศอังกฤษ และก้าวขึ้นมาเป็นผู้แทนแรงงานในระดับนานาชาติ จากนั้นก็ได้เข้าทำงานในองค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยการสนับสนุนจากผู้แทนฝ่ายแรงงาน จึงมีความเชี่ยวชาญในงานด้านแรงงานเป็นอย่างมาก

 

– นาย Gilles de Robinson เสนอชื่อโดยรัฐบาลฝรั่งเศส มีประสบการด้านการเมืองท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรีเมือง Amiens) การเมืองระดับชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง การเคหะ การท่องเที่ยวและทะเล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแห่งชาติ การศึกษาระดับสูงและการวิจัย เป็นต้น) การทำงานในรัฐสภาฝรั่งเศส และเป็นเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องทางสังคม (French Ambassador for the Promotion of Social Cohesion) เพื่อผลักดันให้ ILO มีบทบาทเป็นผู้กำหนดแนวนโยบาย/ทิศทางของโลกร่วมกับองค์กรอื่น

 

– นาง Mona Sahlin เสนอชื่อโดยรัฐบาลสวีเดน มีประสบการณ์ด้านการศึกษา สังคม และ
เป็นนักการเมืองระดับชาติของประเทศสวีเดนทั้งสมาชิกรัฐสภา และเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา สิทธิมนุษยชน

 

– นาย Angelino Garzou เสนอชื่อโดยรัฐบาลประเทศโคลัมเบีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
รองประธานาธิบดีโคลัมเบีย เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำสหภาพแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สมาชิกรัฐสภา

 

– นาย Charles Dan เสนอชื่อโดยรัฐบาลประเทศเบนิน ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศ
ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophonie)

 

– นาย Ibrahim Assane Mayaki เสนอชื่อโดยรัฐบาลประเทศไนจีเรีย เคยดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายสังคม อาจารย์สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ

 

– นาย Assane Diop ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ ILO เชื้อชาติเซเนกัล อดีตเคยดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการมีงานทำ และกระทรวงอื่นๆด้านสังคมของประเทศเซเนกัล มีประสบการณ์ด้านการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ
       

 

อนึ่ง หลังจากการเปิดตัวและสัมภาษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว ในเดือนพฤษภาคมจะมีการ
ประชุม GB วาระพิเศษเพื่อพิจารณาเบื้องต้น ก่อนที่สมาชิกประจำ (Titular Members) จะออกเสียงเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ILO DG ในเดือนมิถุนายน 2555 นี้ โดยวิธีการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกแบบคัดออกจนกระทั่งเหลือผู้มีคะแนนสูงสุดเป็นเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์AD.pdf

ขนาด : 130.74 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 5, 2555

ชื่อไฟล์Angelino.pdf

ขนาด : 78.1 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 5, 2555

ชื่อไฟล์Assane.pdf

ขนาด : 113.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 5, 2555

ชื่อไฟล์Charles.pdf

ขนาด : 71.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 5, 2555

ชื่อไฟล์Gilles.pdf

ขนาด : 87.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 5, 2555

ชื่อไฟล์Guy.pdf

ขนาด : 134.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 5, 2555

ชื่อไฟล์Ibrahim.pdf

ขนาด : 69.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 5, 2555

ชื่อไฟล์Jomo.pdf

ขนาด : 146.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 5, 2555

ชื่อไฟล์Mona.pdf

ขนาด : 48.91 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 5, 2555

215
TOP