Skip to main content

หน้าหลัก

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ

รับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานประชุม การติดตามสถานการณ์และประสานงาน ภายใต้กรอบงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO และประเด็นแรงงานในกรอบอื่น ๆ ของ UN รวมถึง การรับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้แทนไทยที่มาประชุม ILO ณ เจนีวา

TOP