Skip to main content

หน้าหลัก

ไอแอลโอระดมความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมพลังงาน

ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นและไม่มีแนวโน้มลดลงของผู้บริโภคทั่วโลกในการใช้พลังงานน้ำมันและก๊าซทำให้อุตสาหกรรมด้านนี้มีการลงทุนและแข่งขันสูงเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต  ความเร่งด่วนของสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงส่งผลต่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมประเภทนี้ซึ่งมิได้มีเพียงบริษัทน้ำมันผู้ดำเนินการโดยตรง ยังรวมถึงบริษัทรับเหมางานช่วงต่าง ๆ ที่ตามรายงานของ IHS Global Insight สหรัฐอเมริกาคาดว่าบริษัทเอกชนอิสระที่รับเหมาช่วงงานจากบริษัทน้ำมันระดับยักษ์ใหญ่มีอยู่ถึง 18,000 แห่งทั่วโลก และบริษัทเหล่านี้สร้างงานมากถึง 399,508 ตำแหน่ง การขาดแคลนบุคลากรทั้งปริมาณและคุณภาพในด้านนี้ มีพื้นฐานจากลักษณะทางประชากรกล่าวคือ พนักงานที่มีคุณภาพจำนวนมากอยู่ในวัยใกล้เกษียณในขณะที่จำนวนแรงงานใหม่ที่มีฝีมือและจะเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้มีจำนวนน้อย แม้ว่าหลายบริษัทจะเริ่มหันมาลงทุนในการสร้างทรัพยากรบุคคลแต่ภายในทศวรรษหน้าก็ยังต้องเผชิญกับวิกฤตการขาดคนมีฝีมือเนื่องจากพนักงานที่เป็นฐานของบริษัทกว่าครึ่งต้องเกษียณอายุ สาเหตุสำคัญอีกประการคือ ลักษณะการจ้างงานที่จ้างเป็นช่วงหรือขาดระบบสวัสดิการและความมั่นคงของบริษัทรับเหมาช่วงในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซซึ่งมีจำนวนมาก  ทำให้มีอัตราการออกหรือเปลี่ยนงานสูงและบริษัทรับเหมาช่วงเหล่านี้ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ไว้ได้   ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าในปี 2558 จะมีการขาดแคลนบุคลากรด้านปิโตรเคมีและวิศวกรปิโตรเลียมใน 37 บริษัทด้านการสำรวจและผลิตระดับโลกที่มีสัดส่วนอยู่ในอุตสาหกรรมด้านน้ำมันและก๊าซถึงร้อยละ 40 เป็นจำนวนถึง 3,200 ตำแหน่ง 
 
 
การขาดแคลนบุคลากรมีฝีมือในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซพบว่า ผู้มีทักษะด้านเทคนิคเป็นที่ต้องการมากที่สุดและขาดแคลน ประกอบด้วยวิศวกร (เคมี ไฟฟ้า ปิโตรเลียม การผลิต เครื่องกล ระบบท่อ การเจาะ การปฏิบัติการ โครงสร้าง โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในงานปฏิบัติ การเขียนรายงานและทักษะการให้คำปรึกษา) ช่างเทคนิคทั่วไป (ด้านพลังงานทางเลือก/พลังงานใหม่ ความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบท่อแรงดัน งานโลหะ) นักวิทยาศาสตร์ (นักธรณีวิทยา นักเคมี นักจุลชีววิทยา) 
 
 
ปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวกำลังจะกลายเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อโลกในภาพรวมในอนาคต องค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล ภาคผู้ประกอบการและภาคลูกจ้างจากประเทศสมาชิกรวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Global Dialogue Forum on Future Needs for Skills and Training in the Oil and Gas Industry ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2555 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งยังไม่สายสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประชุมโดยหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ilo.org/global/meeting-and-events
 
ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวร ฯ ณ นครเจนีวา
29 พฤศจิกายน 2555

203
TOP