Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดบรรยายสรุปแก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรีและดร.วรวลัญช์ โรจนกุล ผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยการเมือง สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้นำคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวร คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่อง ภารกิจของคณะผู้แทนถาวรฯ ในเวทีสหประชาขาติ โดยนางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมบรรยายสรุปภารกิจกระทรวงแรงงานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ พร้อมตอบข้อซักถาม  ณ ที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์IMG_9488-R.jpg

ขนาด : 1640.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : February 26, 2556

ชื่อไฟล์IMG_9508-R.jpg

ขนาด : 1895.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : February 26, 2556

219
TOP