Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา นำอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ฯ

ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Global Dialogue Forum for the Promotion of Wok in Fishing Convention,๒๐๐๗ (No. ๑๘๘) ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นำนายปกรณ์ อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ พร้อมหารือประเด็นเกี่ยวกับแรงงานในภาคประมงและสภาพปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว


179
TOP