Skip to main content

หน้าหลัก

ผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติแสดงความห่วงกังวลต่อการละเลยในประเด็นสิทธิมนุษยชนของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ในการประชุม Global Forum on Migration and Development

นาย Francois Crepeau ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของผู้โยกย้ายถิ่นฐานขององค์สหประชาชาติ แสดงความผิดหวังที่ประเด็นเรื่องสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐานยังไม่เป็นประเด็นหลักในวาระการประชุม Global Forum on Migration and Development ครั้งที่ 6  ซึ่งจัดขึ้นที่สาธารณรัฐมอริเซียส เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2555 โดยเขากล่าวว่า การโยกย้ายถิ่นฐานถือเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากและต้องพิจารณาจากหลายมุมมอง แต่ในด้านสิทธิมนุษยชนถือเป็นประเด็นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนั้นเป็นโอกาสสำคัญที่จะมีการอภิปรายในเรื่อง สิทธิมนุษยชนของผู้ย้ายถิ่นฐานในระดับโลก และผู้โยกย้ายถิ่นฐานเองควรที่จะมีส่วนในการอภิปรายด้วย รวมทั้ง เน้นย้ำถึงข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคม

 

 

การประชุม Global Forum on Migration and Development เป็นการประชุมโดยภาครัฐบาล จัดขึ้นหลังการประชุม High Level Dialogue on International Migration and Development ในปี 2549 ซึ่งในการประชุมปีนี้ นาย Francois Crepeau ได้แถลงว่ารายงานฉบับต่อไปของตน จะมุ่งประเด็นไปที่กระบวนการของภาครัฐบาลทั่วโลกต่อการวิเคราะห์ถึงสิทธิมนุษยชน โดยรายงานจะประกอบด้วยการประเมิน พัฒนาการของการพิจารณาในเรื่องสิทธิมนุษยชนในแต่ละการประชุมระดับโลก รวมถึงการประชุมซึ่งไม่มีข้อผูกมัด โดยเฉพาะการประชุมระดับโลกที่แต่ละประเทศได้อภิปรายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐาน
 
 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติดังกล่าว หวังว่ารายงานของเขาเกี่ยวกับประเด็นนี้ จะช่วยเติมเต็มการประเมินผล 2 ประการ คือ 1. การประเมินผลโดยภาครัฐ และ 2. การประเมินผลโดยภาคประชาสังคม และยังจะนำไปสู่การให้ความสำคัญในประเด็นนี้ ในการประชุม High  Level Dialogue on Migration and Development ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในเดือนตุลาคม 2556 โดยนาย Francois Crepeau จะนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมด้วย
 
 
 
ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา
28 พฤศจิกายน 2555

136
TOP