Skip to main content

หน้าหลัก

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การสมัยที่ 325 ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การสมัยที่ 325 ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ โดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2558  ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมคณะประศาสน์การสมัยที่ 325 สนับสนุนวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ

และเข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การสมัยที่ 325 ในหัวข้อการติดตามผลการดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมเพื่อโลกาภิวัตน์ที่เป็นธรรม การทำงานร่วมกันของiloกับiso การติดตามกรณีกัวเตมาลาและฟิจิละเมิดอนุสัญญาที่ให้สัตยาบัน

โดยวันสุดท้ายของการเข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่325 ที่สำนักงานใหญ่ ilo เจนีวา ได้เข้าร่วมการประชุม มีวาระประชุม เรื่อง การดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมเพื่อโลกาภิวัตน์ที่เป็นธรรม กรณีประเทศเวเนซูเอลา การตรวจสอบการทำงานของilo ศูนย์ฝึกอบรมตูริน คณะทำงานปรับปรุงการทำหน้าที่ของGB และILC ทั้งนี้ ในการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 325 ได้นำเสนอเรื่อง วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (The 2030 Agenda for Sustainable Development)


137
TOP