Skip to main content

หน้าหลัก

คำสัมภาษณ์ของ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO คนใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

               เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ILO ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ระหว่าง Mr. Juan Somavia ผู้อำนวยการใหญ่ ILO คนที่ ๙ กับ Mr. Guy Ryder ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะประศาสน์การ (Governing Body) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ILO คนที่ ๑๐ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ วาระ ๕ ปี ซึ่งในพิธีมีการส่งมอบกุญแจสามดอกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไตรภาคีคือผู้แทนภาครัฐ ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง

 

             Mr. Guy Ryder ได้กล่าวในพิธีเข้ารับตำแหน่งว่าเมื่อกุญแจสามดอกประสานกัน ประตูจะเปิดไปสู่การพัฒนาความยุติธรรมทางสังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น แม้ว่าขณะนี้ความยุติธรรมทางสังคมยังเป็นการรอคอยที่ห่างไกลของประชาชนนับล้านคน แต่สิ่งนี้เป็นความท้าทายของ ILO ที่จะทำให้โลกมีสภาพที่ดีขึ้น ยุติธรรมมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งปวารณาตัวเองว่าจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานเช่นเดียวกับผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะจะสานต่อนโยบายสำคัญของ Mr. Juan Somavia ในเรื่อง Decent Work, Fair Globalization และ Social Justice ต่อไป

  

            ในโอกาสเดียวกันนี้ Mr. Guy Ryder ได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่า ภายใต้วิกฤตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่โลกกำลังประสบ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีการสร้างงานเพิ่มขึ้น และต้องเป็นงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามหลักมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งหลายฝ่ายต้องร่วมมือกันแม้ว่าอาจมีผู้ต้องเจ็บปวด ต้องเสียสละเพื่อนำไปสู่การตกลงร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับ นอกจากนี้  Mr. Ryder ได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการว่างงานของเยาวชนซึ่งมีจำนวนถึง ๗๕ ล้านคนทั่วโลก เนื่องจากเยาวชนที่ว่างงานเกินกว่า  ๑ ปีในช่วงเริ่มต้นของวัยทำงานจะมีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานในอนาคต ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขโดยจะเร่งเสนอโครงการ Youth guarantee schemes ที่สนับสนุนให้เยาวชนได้มีประสบการณ์การทำงานหรือได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า


194
TOP