Skip to main content

หน้าหลัก

คณะผู้แทนไทยเข้าประชุมเรื่อง แรงงานต่างด้าวในภาคประมง ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา

คณะผู้แทนไทยเข้าประชุมเรื่อง แรงงานต่างด้าวในภาคประมง

วันที่ 18-22 กันยายน 2560 นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าคณะ และนายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายพิชิต นิลทองคำ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นางวิไลวรรณ โกยแก้วพริ้ง ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และนางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ นครเจนีวา ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง แรงงานต่างด้าวในภาคประมง ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดขึ้น ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยที่ประชุมได้หารือกันถึงแนวทางการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในภาคประมง 
ผู้แทนรัฐบาลไทยได้มีถ้อยแถลงนำเสนอถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จ อันสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลไทย ในหลายมิติ อาทิ 

       – การพัฒนาบันทึกความเข้าใจทวิภาคีของรัฐบาลไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว 
       – ความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
       – การพิจารณาความเหมาะสมในการให้สัตยาบันอนุสัญญาของ ILO เพิ่มเติม 
       – รูปแบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วน โดยรัฐเป็นกลไกหลัก
       – การพัฒนาศักยภาพการตรวจแรงงาน 
       – การจัดทำคู่มือเพื่อการคุ้มครองและป้องกันการเอาเปรียบแรงงานต่างด้าว 
       – การเร่งรัดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้คุณชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับมอบหมายเป็น ๑ ใน ๔ ผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล เป็นคณะทำงานไตรภาคีในการยกร่างข้อสรุปการประชุมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์25_0.jpg

ขนาด : 50.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์26.jpg

ขนาด : 91.06 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์27.jpg

ขนาด : 69.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์28.jpg

ขนาด : 55.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์29.jpg

ขนาด : 87.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์30.jpg

ขนาด : 94.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์31.jpg

ขนาด : 97.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์32.jpg

ขนาด : 93.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์33.jpg

ขนาด : 69.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์34.jpg

ขนาด : 76.44 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์35.jpg

ขนาด : 74.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์36.jpg

ขนาด : 61.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์37.jpg

ขนาด : 70.41 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์38.jpg

ขนาด : 121.06 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์39.jpg

ขนาด : 120.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์41.jpg

ขนาด : 60.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

ชื่อไฟล์42.jpg

ขนาด : 77.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : December 24, 2560

321
TOP