Skip to main content

หน้าหลัก

การประชุม Technical Meeting on Achieving Decent Work in Global Supply Chains

การประชุม Technical Meeting on Achieving Decent Work in Global Supply Chains

วันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา      

 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้ประชุมหารือร่วมกับนายสมพจน์ กวางแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และนางสาวปัญจโฉม สุขนาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงาน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม Technical Meeting on Achieving Decent Work in Global Supply Chains ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา  โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ให้ข้อมูลเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับ Global Supply Chains ในกรอบของ ILO ที่มาของการประชุม และท่าทีของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และรัฐบาลกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ตลอดจน ระเบียบวิธีการประชุมไตรภาคีทางวิชาการของ ILO

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (ก) ประเมินความล้มเหลวที่นำไปสู่การขาดซึ่งงานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่การผลิตของโลก (ข) ระบุประเด็นท้าทายที่เด่นชัดด้านการบริหารเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่การผลิตของโลก และ (ค) พิจารณาหาแนวทางจัดทำคู่มือ แผนงาน มาตรการ การริเริ่ม หรือมาตรฐานใด ๆ ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมงานที่มีคุณค่า หรือการทำให้การขาดซึ่งงานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่การผลิตของโลกลดน้อยลง

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย บลาซิล เบลเยี่ยม บูกินาฟาโซ แคเมอรูน แคนาดา จีน โครเอเชีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอธิโอเปีย ฟินแลนด์ เยอรมนี ฮอนดูรัส อินเดีย อิหร่าน อิตาลี ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เคนยา มาเลเซีย มอลโดวา โมรอคโค โมซัมบิก เนเธอแลนด์ นิคารากัว นามีเบีย ไนจีเรีย ปานามา เปรู ฟิลิปปิสน์ โปแลนด์ สโลวีเนีย แอฟริกาใต้ สเปน ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ ไทย ตูนีเซีย ตุรกี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อุรุกวัย อุสเบกิซสถาน และซิมบับเว และผู้แทนองค์กรฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง


537
TOP