Skip to main content

หน้าหลัก

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในรัฐเจนีวา

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในรัฐเจนีวา

                   เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ สภารัฐแห่งเจนีวาได้เปิดให้ประชาชนเจนีวาลงคะแนนเสียงว่าจะให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในเจนีวาหรือไม่ โดยร้อยละ ๕๘ ของผู้มีสิทธิได้ลงลงคะแนนเสียงยอมรับให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่สภารัฐแห่งเจนีวาเสนอ คือ ๒๓ ฟรังก์สวิสต่อชั่วโมง โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในเจนีวา

                   รัฐบาลกลางของสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีกฎหมายกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยเป็นอำนาจของแต่ละรัฐ (Canton) ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในเขตบริหาร ซึ่งจากรัฐทั้งหมด ๒๖ รัฐ มีเพียง ๓ รัฐ เท่านั้นที่มีกฎหมายกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง ได้แก่

(ก) นูชาเตล      ชั่วโมงละ ๑๙.๗๘ ฟรังก์สวิส

(ข) ชูลา           ชั่วโมงละ ๒๐ ฟรังก์สวิส

(ค) เจนีวา        ชั่วโมงละ ๒๓ ฟรังก์สวิส 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในรัฐอื่น ๆ ที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วม (Collective Employment Agreement: CEA) อันมาจากการเจรจาต่อรองระหว่างองค์กรผู้แทนของนายจ้างและองค์กรผู้แทนของคนงาน โดยมีข้อตกลงทั้งในระดับประเภทกิจการ และระดับสถานประกอบกิจการ ซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามข้อตกลงร่วมในแต่ละประเภทกิจการหรือสถานประกอบกิจการยังแตกต่างกันตามแต่ละสาขาวิชาชีพ ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรอง โดยกฎหมายรัฐบาลกลาง (Swiss Federal Act on Assignments หรือ Entsendegesetz) กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายอัตราค่าจ้างแก่คนงานต่างชาติในอัตราเดียวกับที่จ่ายให้แก่คนงานสัญชาติสวิส

———————————————

ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา


1686
TOP