Skip to main content

หน้าหลัก

สรุปการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 314 และ 315 (314th and 315th Session of the Governing Body)

ผลการประชุม GB สมัยที่ 314 (28 พฤษภาคม 2555)

การประชุมมีเพียงวาระเดียวคือการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ ILO แทน Mr. Juan Somavia ซึ่งครบวาระ ผลการเลือกตั้งจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 9 คน Mr. Guy Ryder ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ ILO และจะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลา 5 ปี

ผลการประชุม GB สมัยที่ 315 (15 มิถุนายน 2555)
 

วาระ 1  การคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม GB สำหรับปี 2555-2556
ที่ประชุมมีมติเลือก Mr. Gilles de Robien ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจากประเทศฝรั่งเศสทำหน้าที่ประธาน GB วาระระหว่างมิถุนายน 2555 – มิถุนายน 2556 และเห็นชอบการดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยของรองประธานฝ่ายนายจ้าง Mr. Daniel Funes de Rioja จากอาร์เจนตินา และ Mr. Luc Cortebeeck รองประธานฝ่ายลูกจ้างจากเบลเยียม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งระหว่างปี 55-56 เช่นเดียวกัน
 

 

วาระ 2  การรับรองรายงานการประชุม GB สมัยที่ 313  
ที่ประชุมมีมติรับรอง
 

วาระ 3  รายงานของคณะกรรมการเสรีภาพในการสมาคม ฉบับที่ 364 
ที่ประชุมรับทราบและรับรองการเสนอรายงานฉบับที่ 364 ของคณะกรรมการ ฯ และเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการ ฯ ที่มีต่อประเทศต่าง ๆ ที่ถูกร้องเรียนรวมทั้งหมด 35 กรณี (ไม่มีกรณีของประเทศไทย)
 

วาระ 4  การติดตามผลการหารือของคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานที่สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่ ฯ สมัยที่ 101 (มิถุนายน  2555)
– ที่ประชุม GB เห็นชอบให้นำประเด็นต่อไปนี้บรรจุในวาระการประชุม GB สมัยที่ 316 คือ 1) ข้อคิดเห็นต่าง ๆที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ ต่อการเสนอรายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 2) ให้ผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุม GB เพื่อเร่งติดตามผลความคืบหน้าโดยอาจผ่านช่องทางการหารือ 3 ฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการก่อนการประชุม GB สมัยที่ 316
– มอบอำนาจให้ประธาน GB และรองทั้งสองคน ดำเนินการจัดประชุมหารือไตรภาคีเพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม GB สมัยที่ 316
 

วาระ 5 การกำหนดวาระการประชุมใหญ่ ฯ สมัยที่ 103 (ปี 2557)
   ที่ประชุมไม่มีการหารือกันในวาระนี้
 

วาระ 6 รายงานของผู้อำนวยการใหญ่ ILO   รวมทั้งหมด 4 ฉบับ ประกอบด้วย
6.1   การปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ ILO  ที่ประชุมรับทราบการเสนอรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ ILO 
6.2   การเลือกตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฯ   ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของคณะผู้ดำเนินการประชุม GB และผู้อำนวยการใหญ่ ฯ ในการพิจารณาเลื่อน Ms. Susanne Hoffmann เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฯ มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555 และแต่งตั้ง Ms. Sandra Polaski เป็น Executive Director ของแผนก Social Dialogue (DIALOGUE) ซึ่งเทียบเท่าระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่  มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2555
6.3   ที่ประชุมรับทราบรายชื่อเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ตามภาคผนวก
6.4   ที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบรายงานที่จะใช้ในการวิจัยอนุสัญญาฉบับที่ 131 และ      ข้อแนะฉบับที่ 135
 

วาระ 7  การเปลี่ยนแปลงเวลาจัดประชุม GB
ที่ประชุมพิจารณาให้การจัดประชุม GB ตั้งแต่สมัยประชุมช่วงฤดูใบไม้ร่วง ปี 2556 เป็นต้นไป เลื่อนจากเดือนพฤศจิกายนมาจัดในเดือนตุลาคม  เป็นผลให้การจัดประชุม GB สมัยที่ 319 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2556
 

วาระ 8  องค์ประกอบของ Standing Bodyและวาระการประชุม
   8.1   ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ ต่อไปอีก 1 วาระ (3ปี) ประกอบด้วย
   Mr. James Brudney (USA)
   Mr. Halton Cheadle (South Africa)
   Mr. Pierre Lyon-Caen (France)
   Ms. Elena Machulskayac (Russian Federation)
   Ms. Rosemary Owens (Australia)
   8.2   เห็นชอบการจัดประชุม Global Dialogue Forum 3 หัวข้อคือ
   1)  Future Needs for Skills and Training in the Oil and Gas Industry เจนีวา 12-13 ธันวาคม 2555
   2)  The Effects of the Global Economic Crisis on the Civil Aviation Industry เจนีวา 20-22 กุมภาพันธ์ 2556
   3)  Ninth European Regional Meeting ออสโล 8-11 เมษายน 2556

——————————–


222
TOP