Skip to main content

หน้าหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าพบสนทนากับผู้อำนวยการใหญ่ ILO

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และ นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรไทยฯ ณ นครเจนีวา ได้เข้าพบสนทนากับ Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการนี้ Mr.Guy Ryder ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าวชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้านสัญชาติ

 


139
TOP