Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ฯ คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ต้อนรับคณะดูงานจากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 46 คน เดินทางศึกษาดูงานภารกิจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวร ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป  ณ คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ซึ่งนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อัครราชทูต   รองผู้แทนถาวรฯ บรรยายสรุปภาพรวมภารกิจของคณะผู้แทนถาวร ฯ  และนางพัฒนา พันธุฟัก    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) บรรยายสรุปภารกิจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และบทบาทของประเทศไทยในเวทีการประชุมสำคัญของ ILO ทั้งการประชุมคณะประศาสน์การ (Governing Body : GB) ซึ่งจัดปีละ 3 ครั้งในเดือนมีนาคม มิถุนายนและพฤศจิกายน และการประชุมใหญ่ประจำปี (International Labour Conference : ILC)  ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในเดือนมิถุนายน โดยแต่ละปี นอกจากผู้แทนจากกระทรวงแรงงานแล้ว รัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมประชุม ILC ของผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง ตามบทบัญญัติของธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

 

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์IMG_20121108_142703-C_0.jpg

ขนาด : 1086.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : November 9, 2555

ชื่อไฟล์IMG_20121108_152025-C_0.jpg

ขนาด : 929.24 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : November 9, 2555

205
TOP