Skip to main content

หน้าหลัก

งาน ILO Open Day: 100 years of action for social justice เ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้ร่วมงาน ILO Open Day: 100 years of action for social justice เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มาเป็นปีที่ 100 ในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย รวมถึง การนำสัตยาบันสารอายุเกือบร้อยปีที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาจัดแสดง


316
TOP