Skip to main content

หน้าหลัก

คณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะประศาสน์การองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 312 (ILO – GB 312)

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จัดการประชุมคณะประศาสน์การ (Governing Body-GB) สมัยที่ ๓๑๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปลัดกระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นายอฑิตยา นวลศรี)  เป็นผู้แทนสำรอง สำหรับผู้แทนกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักประสานความ ร่วมมือระหว่างประเทศ และนางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โดยมีสรุปผลการประชุมดังนี้

 

– สรุปรายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๓๑๒  (The 312nd Session of ILO Governing Body) ประจำวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะประศาสน์การ สำนักงานใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

– สรุปรายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๓๑๒  (The 312nd Session of ILO Governing Body) ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะประศาสน์การ สำนักงานใหญ่ ILO  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

– สรุป รายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๓๑๒ (The 312nd Session of ILO Governing Body) ประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะประศาสน์การ สำนักงานใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


197
TOP