Skip to main content

หน้าหลัก

การเคลื่อนย้ายแรงงานได้รับความสนใจในที่ประชุมคณะประศาสน์การ

       ระหว่างวันที่ 1-16 พฤศจิกายน 2555 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) จัดประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 316 ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญในระดับบริหารเพื่อพิจารณานโยบายและติดตามกำกับงานที่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศรับผิดชอบ การประชุมคณะประศาสน์การจัดขึ้นปีละ 3 ครั้งคือ เดือนมีนาคม มิถุนายน และพฤศจิกายน  และประเทศสมาชิกจะส่งตัวแทนระดับบริหารเข้าร่วมการประชุม ซึ่งกระทรวงแรงงานนำโดยนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานร่วมด้วยคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จะเข้าประชุม ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

 

       นางพัฒนา พันธุฟัก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำคณะผู้แทนถาวร ฯ ณ นครเจนีวา เผยว่า การประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 316 ครั้งนี้ จะมีประเด็นสำคัญหลายประเด็นโดยเฉพาะผู้อำนวยการใหญ่ ILO คนใหม่คือ นายกาย ไรเดอร์ จะเปิดตัวต่อประเทศสมาชิกเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยนายกาย ไรเดอร์ จะแถลงนโยบายต่อที่ประชุมและเสนอแผนการปรับปรุงการบริหารงานของ ILO ซึ่งจะเริ่มที่สำนักงานใหญ่ที่เจนีวาก่อนจะขยายการปรับปรุงไปยังสำนักงานภูมิภาคทั่วโลก นอกจากนี้จะมีการพิจารณาปรับปรุงการจัดประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน รวมทั้งการพิจารณาแผนงานและแผนงบประมาณ ปี 2557-2558 ในสภาวะที่ประเทศสมาชิกในหลายภูมิภาคกำลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ สำหรับประเด็นด้านแรงงานที่เป็นความสนใจคือ การพัฒนาการเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ ความต้องการจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิของแรงงาน เคลื่อนย้าย การสร้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work) แก่แรงงานเคลื่อนย้าย รวมถึงลักษณะใหม่ของการเคลื่อนย้ายแรงงานที่กำลังเกิดในประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเช่น ยุโรป ซึ่งแรงงานที่มีความรู้เคลื่อนย้ายไปหางานทำในต่างประเทศ โดย ILO เรียกร้องทุกฝ่ายทั้งนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาลร่วมมือกันพัฒนาการเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไปแล้ว

 

 

 

ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

29 ตุลาคม 2555


200
TOP