Skip to main content

หน้าหลัก

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับรองแนวทางสำหรับรัฐเจ้าของธงในการอนุวัติอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยงานประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ (Meeting of Experts to Adopt Flag State Guidelines for the Implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188))

คุณชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรฯ นครเจนีวาได้เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับรองแนวทางสำหรับรัฐเจ้าของธงในการอนุวัติอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยงานประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ ระหว่างวันที่ ๒๑–๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานใหญ่ ILO เจนีวา โดยมีคุณมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน และคุณวิไลวรรณ โกยแก้วพริ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วย

1.ความเป็นมา

– ที่ประชุมใหญ่ ILO สมัยที่ ๙๖ มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ รับรองอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยงานประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ และในคราวเดียวกันได้รับรองข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยงานประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ (Resolution concerning promotion of the ratification of the Work in Fishing Convention, 2007) ที่กำหนดให้คณะประศาสน์การขอให้ผู้อำนวยการใหญ่ ILO จัดการประชุมไตรภาคีเพื่อพัฒนาสู่การรับรองแนวทางสำหรับรัฐเจ้าของธงในการอนุวัติอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยงานประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของการประชุมรายสาขาในหมวดแรงงานทางทะเลและการขนส่ง

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมไตรภาคีผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้มี Mr. Nigel Cambell, Executive Head : Centre for Ships South African Maritime Safety Authority แอฟริกาใต้ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม ๑๑๐ คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาล ๘ ประเทศ (อาร์เจนตินา บราซิล โมร็อคโค นามิเบีย นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ สเปน และไทย) ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง องค์การระหว่างประเทศและองค์การเอกชน 

๓. วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อรับรองและให้มีแนวทางสำหรับรัฐเจ้าของธงในการอนุวัติอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยงานประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ 

๔. ผลการประชุม

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมรับรองแนวทางในการตรวจสภาพความเป็นอยู่และการทำงานบนเรือประมงของรัฐเจ้าของธง (Guidelines for Flag State inspection of working and living conditions on board fishing vessels) โดยเนื้อหาของ Guidelines ยึดตัวบทของอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ เป็นหลัก โดยประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ 

ส่วนที่ ๑ บทนำ เพื่อให้หลักประกันว่าคนงานประมง จะมีสภาพการทำงานที่ดีบนเรือประมงอย่างน้อยตามเงื่อนไขขั้นต่ำ โดยบังคับใช้กับเรือประมงเพื่อการพาณิชย์ทุกลำ ยกเว้นเรือประมงเพื่อการยังชีพและสันทนาการ 

ส่วนที่ ๒ ระบบการตรวจแรงงานของรัฐเจ้าของธงสำหรับภาคประมง กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องควบคุมเรือที่ติดธงชาติประเทศตนโดยกำหนดระบบที่ให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามเงื่อนไขของอนุสัญญา ได้แก่ การตรวจแรงงาน การรายงาน การควบคม การร้องทุกข์ การลงโทษ และมาตรการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ

ส่วนที่ ๓ การตรวจสภาพการทำงานและการดำรงชีวิตบนเรือประมง 

ส่วนที่ ๔ การดำเนินการเมื่อพบข้อบกพร่อง 

สำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ILO จะนำเสนอ Guidelines ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญฉบับนี้ต่อคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๒๖ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การรับรองต่อไป นอกจากนี้ ILO จะเร่งรัดให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ เพื่อให้มีผลใช้บังคับ เนื่องจากขณะนี้อนุสัญญายังไม่มีผลใช้บังคับ โดยมีประเทศสมาชิกให้สัตยาบันเพียง ๕ ประเทศ (อาร์เจนตินา บอสเนียเฮอร์เซโกวินา คองโก โมร็อคโค และแอฟริกาใต้) ขณะที่อนุสัญญากำหนดว่าต้องมีการให้สัตยาบัน ๑๐ ประเทศ และในจำนวนนี้ ๘ ใน ๑๐ ต้องเป็นประเทศที่มีชายทะเล

 

158
TOP