Skip to main content

หน้าหลัก

การประชุมคณะประศาสน์การ (GB) สมัยที่ ๓๑๓ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส

ตามที่คณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมคณะประศาสน์การครั้ง ที่ ๓๑๓ ขึ้นที่สำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบ ด้วยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา นายพิษณุ จันทร์วิทัน นายปกรณ์ อมรชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรฯ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อัครราชทูตที่ปรึกษา นายอฑิตยา นวลศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์IMG_20120327_154424.jpg

ขนาด : 193.56 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : March 30, 2555

194
TOP