Skip to main content

หน้าหลัก

การประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๓๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๓๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อันเป็นการประชุมตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประจำของคณะประศาสน์การ ซึ่งมีบทบาทในฐานะคณะกรรมการบริหารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการทำงานขององค์กร และผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาคมโลกและต่อประเทศไทย อันเป็นการการเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยต่อประชาคมโลก ทั้งยัง ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระดับโลกในฐานะประธานอาเซียน

ในการประชุมครั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนในหัวข้อ “Agenda of future sessions of the International Labour Conference” และ “Follow-up to the resolution concerning the elimination of violence and harassment in the world of work” ทั้งยังได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยในหัวข้อ “Mid-term report on the implementation of the ILO programme of action on decent work in global supply chains”

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนในหัวข้อ “Proposals for including safe and healthy working conditions in the ILO’s framework of fundamental principles and rights at work” และ “Follow-up to the resolution concerning remaining measures on the subject of Myanmar”

 


308
TOP