Skip to main content

หน้าหลัก

การประชุมเตรียมการเพื่อนำเสนอรายงานประเทศด้วยวาจาตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

วันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ เตชะโกเมนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ซี่งได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยในการนำเสนอรายงานประเทศด้วยวาจาตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการคณะผู้แทนไทยฯ ณ สำนักงานคณะผู้แทนไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนายรองวุฒิ วีรบุตร อุปทูต คณะผู้แทนถาวรไทยฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการ

ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยฯ มีกำหนดการนำเสนอรายงานประเทศด้วยวาจาต่อคณะกรรมการว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ของสหประชาชาติในวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 


134
TOP