Skip to main content

หน้าหลัก

สรุปผลรายงานการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๔๑ วาระกลุ่มข้อกฎหมายและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (Legal Issues and International Labour Standards Section: LILS) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

สรุปผลรายงานการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๔๑

วาระกลุ่มข้อกฎหมายและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

(Legal Issues and International Labour Standards Section: LILS)

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. การประเมินการทำหน้าที่ของคณะทำงานไตรภาคีตามกลไกการทบทวนมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ ๒

ความเป็นมา

                   SRM TWG แต่งตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติที่ประชุม GB สมัยที่ ๓๒๕ เมื่อเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดย SRM TWG เป็นองค์คณะไตรภาคีเพื่อขับเคลื่อนกลไกการทบทวนมาตรฐานแรงงานของ ILO มีหน้าที่หลักในการนำประเด็นมาตรฐานแรงงานที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข การเพิกถอน หรือการยกเลิก ตลอดจน ประเด็นแรงงานที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ เสนอต่อ GB เพื่อพิจารณาตัดสินใจ ทั้งนี้ SRM TWG ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจำนวน ๑๖ คน (ตามสัดส่วนภูมิภาคได้แก่ บราซิล แคนาดา แคเมอรูน จีน โคลอมเบีย อินเดีย อิหร่าน เคนยา เกาหลีใต้ ลิทัวเนีย มาลี เม็กซิโก นามิเบีย เนเธอร์แลนด์ โรมาเนีย และสวีเดน) ผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน ๘ คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างจำนวน ๘ คน ซึ่ง GB มีมติแต่งตั้งให้ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจากประเทศเยอรมนีเป็นประธาน โดยมีรองประธานมาจากฝ่ายนายจ้าง ๑ คน และจากฝ่ายลูกจ้าง ๑ คน ทั้งนี้ เงื่อนไขการทำงานประการหนึ่งของ SRM TWG คือ การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ GB พิจารณาประเมินผล

ประเด็นรายงาน

                   ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ SRM TWG ได้ประชุมหารือกันจำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้ โดยมีผลลัพธ์สำคัญจากการประชุม คือ

  • การพิจารณาอนุสัญญาและข้อแนะที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสนอให้มี การยกเลิกหรือเพิกถอนสถานะ จำนวน ๑๘ ฉบับ
  • การพิจารณาอนุสัญญาและข้อแนะที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสนอให้มี การปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาและข้อแนะที่เกี่ยวกับอันตรายทางชีวภาพ การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร และการทำงานโดยใช้แรงกายหรือการยศาสตร์
  • การพิจารณาอนุสัญญาและข้อแนะที่มีเนื้อหาใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน และเสนอให้รวมเข้าไว้เป็นฉบับเดียวกัน ได้แก่ อนุสัญญาและข้อแนะเกี่ยวกับสารเคมี
  • การพิจารณาประเด็นแรงงานที่สมควรกำหนดเป็นมาตรฐานแรงงาน ได้แก่ การคุ้มครองลูกจ้างในช่วงทดลองงาน

                   นอกจากนั้น SRM TWG ยังเสนอข้อแนะนำต่าง ๆ กับสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการให้สัตยาบันอนุสัญญา ตลอดจน คำแนะนำทางวิชาการต่าง

มติที่ประชุม

คณะประศาสน์การรับทราบข้อมูลในรายงานของเจ้าหน้าที่ประจำ SRM TWG โดยคำนึงถึงผลการประเมินงานครั้งที่ ๒ และการทำหน้าที่ของ SRM TWG และ

  • ขอชื่นชมการทำงานของ SRM TWG ที่ทำให้มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมีความชัดเจน มีเนื้อหาที่เข้มขัน และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • ขอย้ำถึงความสำคัญของ SRM TWG และขอเน้นให้ประเทศสมาชิก หุ้นส่วนทางสังคม และสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศติดตามผลข้อแนะนำของ SRM TWG ที่ได้รับการรับรองโดย GB และ
  • มอบ SRM TWG ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคำนึงแนวทางที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ และนำเสนอข้อมูลการทำงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อการประเมินผลครั้งต่อไป

๒.   ขั้นตอนปฏิบัติในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุวัติการตามอนุสัญญาและข้อแนะ

ความเป็นมา

                   คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุวัติการตามอนุสัญญาและข้อแนะ (CEACR) มีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันแล้วและ   ข้อแนะของประเทศสมาชิก มีสมาชิกจำนวน ๒๐ คน จาก ๔ ภูมิภาค (แอฟริกา เอเชียและแปซิฟิก อเมริกา และยุโรป) มีวาระการดำรง ๓ ปี และต่ออายุได้อีก ๔ ครั้ง ทำให้วาระสูงสุดในการดำรงตำแหน่ง CEACR คือ ๑๕ ปี โดย GB มีหน้าที่แต่งตั้งสมาชิก CEACR ในกรณีที่มีสมาชิกครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๑๕ ปี หรือเมื่อมีสมาชิกไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อไป

                   ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มีสมาชิก CEACR ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๑๕ ปี จำนวน ๒ คน สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศจึงจัดทำรายงานหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ต่อที่ประชุม GB ก่อนดำเนินการในขั้นต่อไป

ประเด็นรายงาน

                   คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิก CEACR คือ เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ ILO มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมายและวิชาการ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายระหว่างประเทศ มีความสามารถในการทำงานและมีความสติปัญญาเฉียบแหลม ยอมรับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เปิดรับรูปแบบการทำงานในระบบไตรภาคีของ ILO มีมุมมองในมิติการทำงานของ ILO ในประเทศของตน และสามารถทำงานที่มีคุณลักษณะเฉพาะในด้านระหว่างประเทศของ CEACR ได้

                   สำนักงานแรงงานระหว่างนำเสนอขั้นตอนการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งสมาชิก CEACR ดังนี้

–   สำนักงานฯ รวบรวมข้อมูลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภูมิภาคที่มีตำแหน่งวางลง

–   สำนักงานฯ คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมากที่สุดจำนวน ๕ คน ต่อตำแหน่งที่วางลง เพื่อสอบถามความสมัครใจและทำการสัมภาษณ์

–   ผู้อำนวยการใหญ่ ILO นำข้อมูลของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งหมดเสนอต่อเจ้าหน้าที่ประจำ GB

–   เจ้าหน้าที่ประจำ GB คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเสนอชื่อต่อที่ประชุม GB เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

มติที่ประชุม

คณะประศาสน์การรับทราบข้อมูลในเอกสาร GB.341/LILS/6 และมอบสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุม GB สมัยที่ ๓๔๓ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔)

————————————-

 

TOP