Skip to main content

หน้าหลัก

สรุปผลการประชุมวาระกลุ่ม High-Level Section : HL ในการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๔๐ (การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ) ระหว่างวันที่ ๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สรุปผลการประชุมวาระกลุ่ม High-Level Section: HL

ในการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๔๐ (การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ)

ระหว่างวันที่ ๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

โควิด-๑๙ และโลกแห่งการทำงาน

ที่มา

                   ภายใต้ปฏิญญาแห่งศตวรรษซึ่งรับรองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ILO มีหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโลกแห่งการทำงาน และคิดค้นวิธีการต่าง ๆ ที่มีคนเป็นศูนย์กลางเพื่อนำไปสู่อนาคตของงาน การเกิดวิกฤตโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบให้รูปแบบของโลกแห่งการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ จึงจำเป็นต้องเร่งคิดค้นวิธีการที่มีคนเป็นศูนย์กลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อนำไปสู่อนาคตของงานในรูปแบบใหม่ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศทำการรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จาก ILO Global Summit on COVID-19 and the World of Work ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาประกอบการจัดทำข้อเสนอต่าง ๆ ที่ปรากฎในเอกสารนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

การนำสิ่งต่าง ๆ กลับคืนมาจากวิกฤติให้ดี (และเร็ว) กว่าเดิม โดยใช้วิธีการที่มีคนเป็นศูนย์กลางตามปฏิญญาแห่งศตวรรษ

                   ILO สามารถเป็นผู้นำในการนำสิ่งต่าง ๆ ในโลกแห่งการทำงานให้กลับคืนมาดีกว่าเดิมได้โดยใช้วิธีการที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ๔ วิธี ดังนี้

–    กระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน รวมถึงส่งเสริมวิสาหกิจที่มีตำแหน่งงานมากให้มีความยั่งยืน

–    ส่งเสริมวิสาหกิจ ตำแหน่งงาน และการจ้างงาน โดยการใช้แนวปฏิบัติและนโยบายเชิงรุกด้านตลาดแรงงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

–    คุ้มครองคนทำงานในสถานที่ทำงาน โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างแรงงานต่าง ๆ เช่น การตรวจแรงงาน การเจรจาต่อรองรวม การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น

–    ใช้การเจรจาทางสังคมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

การริเริ่มเพื่อการฟื้นตัวโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง: การกลับคืนมาอย่างรวดเร็วและดีกว่าเดิม

                   สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเสนอวิธีการที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ๓ วิธี คือ

–    วิธีการที่มีคนเป็นศูนย์กลางในแนวปฏิบัติและนโยบาย โดย ILO ได้บรรจุกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในแผนงานและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ อันเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถให้แก่สมาชิกทั้งสามฝ่ายของ ILO ในการจัดการกับประเด็นท้าทายที่เกิดจากโควิด-๑๙

–    วิธีการที่มีคนเป็นศูนย์กลางในนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งในการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น รัฐบาลหรือวิสาหกิจต้องระดมเงินทุนมาใช้ให้ตรงตามความจำเป็น และต้องมีกรอบการใช้เงินที่ชัดเจน โดย ILO สามารถสนับสนุนได้ด้วยการทำวิจัยและสร้างแบบนโยบายเพื่อจัดการกับประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นกับการคุ้มครองทางสังคมแบบครอบคลุมทุกส่วน โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยั่งยืน และวิสาหกิจที่มีความยั่งยืน

–    วิธีการที่มีคนเป็นศูนย์กลางในระบบพหุภาคี โดย ILO ต้องมีบทบาทสำคัญในระบบพหุภาคีต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ภาคีดังกล่าวมีการกำหนดนโยบายที่มีคนเป็นศูนย์กลางเพื่อเป็นหนทางไปสู่อนาคตของงาน ซึ่งในวิกฤตที่ผ่านมา ILO ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายขององค์กรพหุภาคีหลายองค์กร เช่น กลุ่มประเทศ G20 หรือกลุ่มประเทศ BRICS เป็นต้น

มติที่ประชุม

คณะประศาสน์การมอบผู้อำนวยการใหญ่ ILO

(ก)  จัดทำข้อเสนอสำหรับการรับมือระดับโลกมีคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-๑๙ ได้อย่างยั่งยืนและสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเร่งรัดการปฏิบัติตามปฏิญญาแห่งศตวรรษของ ILO และคำนึงถึงแนวทางที่ได้จากการประชุม

(ข)  จัดการปรึกษาหารือไตรภาคี เพื่อจัดทำข้อเสนอที่เหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบของการรับมือระดับโลกข้างต้นเสนอต่อที่ประชุม GB สมัยที่ ๓๔๑ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) และเพื่อหาทางเลือกอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ด้านการรับมือสำหรับเสนอให้ที่ประชุม ILC สมัยที่ ๑๐๙ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) พิจารณา

 

——————————————

ฝ่ายแรงงาน

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

TOP