Skip to main content

หน้าหลัก

สรุปประเด็นสำคัญของ ILO Global Summit and the World of Work: Building a better future of Work ช่วง ILO Constituents’ Day วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สรุปประเด็นสำคัญของ

ILO Global Summit and the World of Work: Building a better future of Work

ช่วง ILO Constituents’ Day

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

การกล่าวเปิด 

Mr. Guy RYDER ผู้อำนวยการใหญ่ ILO  

                   จากกิจกรรมที่ผ่านมาทั้ง ๓ วัน ILO ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด-๑๙ และการทำงานในอนาคตของ ILO ซึ่งการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำงานของ ILO และประเทศสมาชิก ดังนั้น ILO ร่วมกับสมาชิกทั้ง ๓ ฝ่าย ต้องมีบทบาทใน  การนำกลับมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเดิม (build back better) โดยจำเป็นต้องนำหลักการของปฏิญญาแห่งศตวรรษเพื่ออนาคตของงานมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิม และคาดหวังว่า กิจกรรมในวันนี้จะสามารถนำเสนอบทสรุปได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ ILO ต้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำในสิ่งที่เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวไว้ต่อที่ประชุมสหประชาชาติ คือ แม้แต่ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-๑๙ เราก็ยังดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ล่าช้ากว่ากำหนด วิกฤตครั้งนี้ทำให้เกิดการหยุดชะงัน ดังนั้น เราต้องวางแผนต่อไปไปข้างหน้า โดยไม่ย้อนกลับไปเริ่มใหม่

Mr. Mthunzi MDWABA รองประธานองค์การนายจ้างระหว่างประเทศประจำ ILO และ

สมาชิกคณะประศาสน์การ ILO ฝ่ายนายจ้าง

                   ทุกคนต่างเห็นด้วยถึงความจำเป็นในการนำกลับมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเดิม ซึ่งต้องเริ่มด้วยการมีความเท่าเทียมด้านโอกาสและทรัพยากร ILO ต้องกล้าที่จะละทิ้งวิธีคิดที่ล้าสมัยแบบเดิม ๆ (dinosaurism) และหันมาใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมในการสร้างหนทางใหม่เพื่อการทำงาน เราอยากเห็น ILO แสดงศักยภาพที่หลากหลาย สมดุล เป็นนักปฏิบัตินิยม เคร่งครัด และมีความคล่องตัว รวมถึง การพิจารณาอย่างเป็นระบบถึงผลกระทบต่อการทำธุรกิจ ความสามารถในการจ้างงานที่มีผลิตภาพ และสภาพที่แท้จริงภายในประเทศ ก่อนที่จะมีมติ ข้อแนะนำ และกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน การเจรจาทางสังคม และการคุ้มครองทางสังคม ทั้งนี้ สิ่งที่ ILO ต้องทำเพื่อสร้างอนาคตของงานที่ดีกว่าเดิม คือ เสริมสร้างวาระเกี่ยวกับทักษะฝีมือให้มีนวัตกรรมมากขึ้น ช่วยสร้างระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ช่วยให้องค์กรของนายจ้างมีความเข้มแข็ง และทุ่มเทมากขึ้นเพื่อระบุถึงความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงานในเชิงโครงสร้าง การรับมือกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และแรงงาน เป็นประเด็นท้าทายของโลก ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องรักษาตำแหน่งงงานไว้เท่านั้น แต่ต้องทำให้วิสาหกิจต่าง ๆ ฟื้นกลับมาและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Office) นั้น จำเป็นต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญในประเด็นแรงงานต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำเชิงนโนบายและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิก

Ms. Catelene PASSCHIER รองประธานฝ่ายลูกจ้าง คณะประศาสน์การ ILO

                   วิกฤตจากโควิด-๑๙ ครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ไตตานิก ซึ่งเมื่อเรือพลิกคว่ำ คนกลุ่มใหญ่ที่เสียชีวิต คือ คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ใต้ท้องเรือ ในขณะที่คนรวยซึ่งอยู่ชั้นบนของเรือมีโอกาสออกสู่ดาดฟ้าเรือและรอดชีวิตมากกว่า โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบอย่างไม่เลือกปฏิบัติและทำให้ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เปราะบางและครอบครัว การระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งนี้เป็นเหมือนสัญญานปลุกให้เราต้องลุกมาทำสัญญาประชาคมกันใหม่ตามแนวทางของปฏิญญาแห่งศตวรรษของ ILO จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลงมือปฏิบัติโดยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำกลับมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเดิม โดยสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่ ILO ต้องนำกลับมาให้ดีกว่าเดิม คือ ระบบบริการพื้นฐานของรัฐและระบบสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ นโยบายการมีการทำงานเพื่อสร้างงานที่มีผลิตภาพและให้คนหางานมีทางเลือกในการทำงาน ความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับทุกคน การยกระดับประเด็นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นหนึ่งในหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน การให้ความคุ้มครองแรงงานโดยไม่คำนึงถึงลักษณะการจ้าง การสร้างงานที่มีคุณค่าในกิจการที่เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกในทุกระดับ ความเท่าเทียมทางเพศในการทำงาน และการยอมรับเรื่องการเจรจาทางสังคม เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรองร่วม

Mr. Claudio Omar MORONI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การจัดหางาน และการประกันสังคม อาร์เจนตินา

                   โควิด-๑๙ ทำให้ความไม่เท่าเทียมเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ในการรับมือกับปัญหาเราจำเป็นต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน หนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบและลดความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้น คือ การสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน แผนพัฒนาต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างงาน การเจรจาต่อรองร่วม การนำภาคเศรษฐกิจนอกระบบเข้ามาสู่ภาคในระบบให้ได้มากที่สุด การขจัดข้อจำกัดในการเข้าถึงการพัฒนา การให้ความคุ้มครองทางสังคมที่ทั่วถึง การเชื่อมโยงระบบการศึกษาเข้ากับการทำงาน การสร้างวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองสภาพการทำงานและการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ที่ก่อผลิตภาพ

Ms. Geannina DINARTE รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการประกันสังคม คอสตาริกา

                   ในการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับภาคแรงงาน กระทรวงแรงงานคอสตาริกาต้องทำงานเชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนงาน ในการนำกลับมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเดิมนั้น เรามุ่งไปที่เป้าหมาย ๓ ประการ คือ ๑. การคุ้มครองสุขภาพคนทุกคน ๒. การคุ้มครองภาคธุรกิจและตำแหน่งงาน และ ๓. การคุ้มครองผู้ที่ไม่มีรายได้ ซึ่ง ILO จำเป็นต้องจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยแนวปฏิบัตินั้นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่แต่บรรลุเป้าหมายในระดับสากล ซึ่งจะทำให้เกิดการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายในปัจจุบัน คือ การหาหนทางนำภาคเศรษฐกิจนอกระบบเข้ามาสู่ภาคในระบบ การขยายขอบเขตความคุ้มครองทางสังคม และการทำให้มั่นใจได้ถึงสิทธิประโยชน์จากการทำงานที่เหมาะสม

Mr. Katsunobu KATO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ ญี่ปุ่น

                   ความเข้มแข็งและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ คือ สิ่งจำเป็นในการรับมือกับวิกฤต ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกยังคงมีอยู่จำนวนมาก แต่การระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะทำให้เกิดความยากจนเพิ่มขึ้น เราต้องสร้างบรรยากาศแห่งการทำงานที่ผู้คนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถนำสิ่งใด ๆ กลับคืนมาได้  

Mr. Chris Nwabueze NGIGE รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการมีงานทำ ไนจีเรีย

                    ประเด็นท้าทายในขณะนี้ของภูมิภาคอัฟริกา คือ การหาหนทางให้แรงงานสามารถกลับมาทำงานโดยมีวิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะแรงงานหญิง และให้ประชาชนดำรงชีวิตได้ตามปกติ ภูมิภาคอัฟริกามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานของคนงานให้ดีขึ้น โดยคำนึงถึงปฏิญญาอาบีจาน (รับรองโดยที่ประชุมประจำภูมิภาคแอฟริกา ครั้งที่ ๑๔ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๒) โดยกำหนดสิ่งสำคัญลำดับต้นที่จะต้องนำกลับมาให้ดีกว่าเดิม คือ การยอมรับพันธกิจในการทำให้งานที่มีคุณค่าเกิดขึ้นจริง การสร้างหนทางรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน และการนำภาคเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ในระบบ

Mr. Oscar Rolando CASTRO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เอลซัลวาดอร์

                   ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ ผู้ที่เข้มแข็งกว่าต้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ ผู้ที่เข้มแข็งกว่าก็คือ ผู้ที่เข้าถึงทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ได้มากกว่า ประชาคมโลกต้องกำหนดวาระที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยขอให้ประเทศพัฒนาแล้วได้แบ่งบันทรัพยากรทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของตน เราต้องสร้างสังคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวและมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น และต้องคำนึงถึงระบบไตรภาคีและการเจรจาทางสังคม

Mr. Sahil BABAYEV รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม อาเซอร์ไบจาน

                   จากการระบาดของไวรัสครั้งนี้ อาเซอร์ไบจานจำเป็นต้องใช้มาตรการ lockdown ภายในประเทศและปิดพรมแดนระหว่างประเทศเช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก และมุ่งออกมาตรการทางกฎหมาย สังคม และการเงิน โดยมีการเจรจาทางสังคม มีความร่วมมือกับองค์กรผู้แทนของนายจ้างและสหภาพแรงงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยด้านสุขภาพและให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ โอกาสที่เกิดจากวิกฤตครั้งนี้ คือ มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ สิ่งสำคัญ คือ พวกเราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เอาชนะอุปสรรคทางเศรษฐกิจไปให้ได้ เราต่างเคยเผชิญความยากลำบากมาแล้วในอดีตและสามารถผ่านพ้นมาได้ และเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อีกเช่นกัน

Mr. Hubertus HEIL รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกิจการสังคม เยอรมนี

                   สหภาพยุโรปได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ไม่ต่างจากที่อื่น ๆ ทั่วโลก คือ มีผู้ว่างงานจำนวนมาก ผู้หญิงได้รับผลกระทบร้ายแรง และมีปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องเร่งแก้ไข สหภาพยุโรปจึงมุ่งไปที่การสร้างหลักประกันการมีงานทำ และการสร้างกลไกการคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็ง ในส่วนของประเทศเยอรมนีนั้น เราใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาการพัฒนาต่าง ๆ เกิดขึ้นให้คงอยู่ เราจะไม่ถอยกลับไป ข้างหลัง เยอรมนีให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงานหญิง แรงงานผู้เยาว์ เป็นต้น วิกฤตครั้งนี้ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของกิจการที่เป็นห่วงโซ่อุปทานโลก ที่นานาประเทศต้องรับผิดชอบร่วมกันด้านแรงงาน และเราต้องให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนในกิจการที่เป็นห่วงโซ่อุปทานโลก

 

ประเด็นที่ ๑ การรับมือกับโควิด-๑๙ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำที่มีผลิตภาพและเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

 

Ms. Renate HORNUNG DRAUS กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและยุโรป Confederation of German Employers’ Associations (BDA)

                   มาตรการที่จะนำมารับมือกับวิกฤตทางเศรษฐกิจและการมีงานทำในครั้งนี้ ต้องเป็นมาตรการเพื่อการปฏิรูป มีความเป็นพลวัตร สร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของภาคธุรกิจ ส่งเสริมวิสาหกิจให้กลับคืนมาดีดังเดิม ต่อต้านการทุจริตและระบบราชการที่ยุ่งยาก แก้ปัญหาความเป็นเศรษฐกิจนอกระบบตามแนวทางในข้อแนะฉบับที่ ๒๐๔ สร้างนวัตกรรมให้กับสังคม และช่วยสร้างระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ยั่งยืนภายในประเทศ เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ มาตรการ lockdown และการจำกัดการเดินทางเร่งให้เกิดการใช้ระบบดิจิตอลและการปรับวิธีการทำงานแบบใหม่ เราต้องมั่นใจได้ว่า กรอบงานด้านการมีงานทำครอบคลุมถึงงานที่เกิดขึ้นใหม่ ระบบการศึกษาและการฝึกอาชีพต้องไปในทิศทางเดียวกับกรอบงานนั้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อภาคธุรกิจ หากแต่ทำเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการมีงานทำ ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนา

Mr. Plamen DIMITROV ประธานสมาพันธ์สหภาพแรงงานอิสระ บัลแกเรีย

                   ในสถานกาณ์เช่นนี้ เราไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าการทำสัญญาประชาคมขึ้นใหม่ตามแนวทางในปฏิญญาแห่งศตวรรษของ ILO เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานและสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน ทุกประเทศต้องมุ่งสร้างเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน โดยงานนั้นต้องเป็นงานที่มีคุณค่า และดำเนินมาตรการที่เอื้อต่อการฟื้นฟูสิ่งต่าง ๆ วิกฤตโควิด-๑๙ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องทบทวนกลยุทธของตน รวมถึง ปรับปรุงรูปแบบการเป็นห่วงโซ่อุปทานโลก โดยการลงทุนในอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่สามารถสร้างงานได้เป็นจำนวนมาก รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้กับการลงทุนในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการสาธารสุข ลงทุนระยะยาวด้านการศึกษา จัดระเบียบการจ่ายภาษีของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจ่ายภาษีอัตราก้าวหน้าสำหรับวิสาหกิจข้ามชาติ รวมถึง ต้องเตรียมมาตรการรองรับงานในอนาคตที่พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่และการใช้ระบบดิจิตอลในกระบวนการทำงาน

Mr. Bruno BIANCO LEAL เลขาธิการแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม บราซิล

                   การจัดการกับประเด็นท้าทายที่เกิดจากโควิด-๑๙ ต้องมีการประสานงานที่ถาวรและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงและการเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศสมาชิก โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่สุด และคำนึงถึงความรับผิดชอบทางสังคม 

Ms. Filomena TASSI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แคนาดา

                   แคนาดามั่นใจว่า ประเทศสมาชิก ILO จะสามารถสร้างงานที่มีคุณค่าได้ รัฐบาลแคนาดาได้นำหลักการของปฏิญญาแห่งศตวรรษของ ILO มาเป็นแนวทางในการรับมือกับวิกฤต นอกจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือทางเศรษฐกิจและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแล้ว รัฐบาลยังคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิแรงงาน โดยในปีที่แล้ว แคนาดาได้ให้สัตยาบันพิธีสารประกอบอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ และอนุสัญญาฉบับที่ ๘๑ ว่าด้วยการตรวจแรงงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ ๑๙๐ ว่าด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิด นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีประเด็นการขจัดแรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกิจการที่เป็นห่วงโซ่อุปทานในความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างประเทศทุกฉบับ วิกฤตครั้งนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและโลกแห่งการทำงาน เราควรยึดเอาหลักการและแนวทางตามปฏิญญาแห่งศษวรรคของ ILO มาใช้ในการกำหนดลักษณะอนาคตของงานที่เราต้องการ

Mr. Angel CUSTODIO CABRERA รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โคลัมเบีย

                   โคลัมเบียก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ รัฐบาลใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคุ้มครองการมีงานทำและสิทธิแรงงาน และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถานประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็ก ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่ถูกลดชั่วโมงการทำงาน อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก ILO ด้านการสร้างงาน และการปรับปรุงระบบแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาทางสังคม

Ms. Marta Elena FEITÓ CABRERA รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความมั่นคงทางสังคม คิวบา

                   สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรับมือกับผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้ คือ การทำให้มั่นใจได้ถึงการฟื้นกลับคืนทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทำงาน คนทำงานทุกคนไม่ว่าจะในภาคเศรษฐกิจแบบใดต้องได้รับการคุ้มครอง คิวบาได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ มากมายเพื่อคุ้มครองการทำงาน ค่าจ้าง และความมั่นคงทางสังคมสำหรับคนทำงานทุกคน รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการใหม่ๆ อีกหลายประการเพื่อขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงคนทำงานที่ไม่อยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่มีผู้ใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทั้งหมดนี้ดำเนินการสำเร็จภายใต้การถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจ การค้า และการเงิน จากสหรัฐฯ เราต้องไม่ยอมรับมาตรการข่มขู่แต่เพียงฝ่ายเดียว (unilateral coercive measures) และความพยายามใด ๆ อันจะทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรา

Ms. Luisa Maria ALCALDE รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เม็กซิโก

                    เม็กซิโกรับมือกับวิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างงานตำแหน่งใหม่ โดยลงทุนในโครงการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศ  การจัดสรรเงินกู้ให้แก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง และการขยายการคุ้มครองทางสังคม นอกจากนี้ รัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อเป็นสวัสดิการประชาชน เราเชื่อว่า การเพิ่มอัตราการบริโภคภายในประเทศจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นคืนได้อย่างรวดเร็ว เม็กซิโกทำ  ความตกลงเสรีทางการค้ากับสหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อเพิ่มการลงทุนภายในประเทศที่สามารถสร้างงานได้ โดยคำนึงถึงการเจรจาทางสังคมและความยุติธรรมในสังคม การระบาดใหญ่ทั่วโลกทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งกำหนดโยบายด้านแรงงานและเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกส่วนอย่างเป็นธรรม

Mr. Eugene SCALIA รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สหรัฐฯ

                   ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-๑๙ สหรัฐฯ มีอัตราการว่างงานต่ำสุดในรอบ ๕๐ ปี และมีอัตราการเติบโตสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อน เราคงจะรับมือกับวิกฤตได้ดีขึ้น หากได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจีนเร็วกว่านี้ สิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานในขณะนี้ คือ สถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และภาคเอกชน  เข้ามามีบทบาทในการสร้างงาน รัฐบาลจะทำทุกอย่างเพื่อคนภายในประเทศ เราจะขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าและปลุกเศรษฐกิจให้ฟื้นกลับคืน

Mr. Eduardo PIÑATE รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกำลังคนเพื่อกระบวนการทางสังคมของแรงงาน เวเนซุเอลา

                   เมื่อวิกฤตเกิดขึ้น รัฐบาลเวเนซุเอลาก็ดำเนินมาตรการรับมือโดยทันที รัฐบาลเชื่อว่าความยุติธรรมทางสังคม สุขภาพที่ดี และชีวิตของประชาชน มีความสำคัญกว่าผลประโยชน์ของภาคเอกชน รัฐบาลมุ่งตรวจหาเชื้อเป็นรายครัวเรือน ทำให้มีอัตราการตรวจหาเชื้อต่อประชากรสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ รัฐบาลให้การคุ้มครองแรงงาน โดยใช้ระบบการตรวจแรงงานและการเจรจาทางสังคม และออกกฎหมายเพื่อประกันการมีงานทำ ทั้งยังให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างถ้วนหน้า เวเนซุเอลาไม่ยอมรับมาตรการข่มขู่แต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมือง และขอประนามการปล้นเอาทรัพย์สินและพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการเหยียดคนงานต่างด้าว

Mr. ZHANG Jinan, Minister รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคม จีน

                   รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อรับมือกับวิกฤต ซึ่งขณะนี้เริ่มเห็นสัญญานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจบ้างแล้ว หลายตำแหน่งงานเริ่มกลับคืนมา อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัสยังคงเป็นประเด็นสุขภาพในทั่วโลก โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด โควิด-๑๙ เป็นวิกฤตโลกที่มีความซับซ้อนและส่งผลร้ายแรง ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมโลกเป็นอาวุธที่ทรงพลังในการรับมือ เราต่างมีชะตากรรมเดียวกัน เราได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาแห่งศตวรรษของ ILO จึงต้องร่วมมือกันปกป้องเศรษฐกิจและอุตสาหรรมของโลก และทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกกลับมาคล่องตัวดังเดิม สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ การสร้างความสามารถในการจ้างงานให้ภาคธุรกิจ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง (real economy) และลงทุนในภาคการผลิต การส่งเสริมการทำงานในธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมีสภาพการทำงานที่ยืดหยุ่น การขยายความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคน และการส่งเสริมไตรภาคีและการเจรจาทางสังคม

Mr. Thein SWE รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การเข้าเมือง และประชากร เมียนมา

                   รัฐบาลเมียนมาร่วมกับผู้มีส่วนใดส่วนเสียได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และดำเนินการตามแนวทางต่าง ๆ ของ ILO ในการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด-๑๙ จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระบท ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีรายได้ และภาษีการค้า และดำเนินการนำคนงานพม่ากลับจากต่างประเทศ โดยให้มีการกักตัวเพื่อดูอาการที่ด่านเข้าเมือง รัฐบาลเมียนมามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างงานให้มากขึ้นในภาคเกษตรกรรม รัฐบาลต้องคุ้มครองสุขภาพของคนทำงานในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ภาคธุรกิจดำเนินต่อไปได้ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความร่วมมือระหว่างกันในฐานะที่เป็นประชาคมโลก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Mr. Silvestre H. Bello III รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจัดหางาน ฟิลิปปินส์

                   มาตรการ lockdown และการจำกัดการเดินทางของประเทศต่าง ๆ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อคนงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนประจำเรือ เมื่อมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น รัฐบาลได้ดำเนินการเชิงบูรณาการและตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือคนงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศโดยทันที และจัดทำโครงการเพื่อช่วยให้คนงานฟิลิปปินส์ที่ถูกส่งตัวกลับสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ภายในประเทศได้และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้ตามปกติ ทั้งยังหาหนทางในการสร้างงานเพื่อรองรับคนที่กลับจากต่างประเทศ ระบบไตรภาคีจะช่วยให้เอาชนะวิกฤตโควิด-๑๙ และสร้างอนาคตของงานที่ยั่งยืน ขณะนี้เป็นเวลาแห่งการร่วมทำงานของรัฐบาลกับหุ้นส่วนทางสังคมและความร่วมมือระหว่างประเทศ

Mr. LEE Jae-kap รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจัดหางาน และแรงงาน เกาหลี

                   การระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้เกิดการว่างงานจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานหญิง และแรงงานผู้เยาว์ รัฐบาลเกาหลีได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่ออุดหนุนสถานประกอบการให้สามารถจ้างคนงานต่อไปได้ ให้เงินช่วยเหลือคนงานและครอบครัวที่ต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มเปราะบาง รัฐบาลยังอุดหนุนเงินเพื่อให้มีการจ้างงานเพิ่มทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อเร่งให้เกิดการฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วหลังผ่านพ้นวิกฤต รัฐบาลได้เตรียมการสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมดิจิตอล โดยมุ่งหวังให้มีการสร้างงานที่มีคุณค่า และพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนั้น รัฐบาลจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า คนทำงานทุกคนได้รับการคุ้มครองทางสังคม โดยการออกกฎหมายให้ครอบคลุมถึงผู้ว่างงาน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้า การวางแผนขยายการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมผู้ทำงานอิสระ ในการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ รัฐบาลได้ปรึกษากับหุ้นส่วนทางสังคมโดยตลอด

Mr. Nasser BIN THANI AL HAMLI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

                   UAE ก็เป็นเช่นเดียวกับหลายประเทศที่ใช้มาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส ซึ่งกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดย UAE ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาตลาดแรงงานในประเทศ จากการเกิดวิกฤตครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจของ UAE ยังมีความเข้มแข็งและสามารถฟื้นฟูให้กลับคืนมาได้ รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการรองรับหลังวิกฤต โดยมุ่งไปที่การสร้างงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-๑๙ และสร้างงานให้กับประชาชนในอนาคต

Ms. Egle RADISAUSKIENE รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและความมั่นคงทางสังคม ลิทัวเนีย

                   ลิทัวเนียดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อก้าวไปข้างหน้าให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่มาจากการเจรจาทางสังคม เราต้องกำหนดอนาคตโดยใช้กลวิธีแบบใหม่และนโยบายที่ถูกต้อง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถทำงานระยะไกล (telework) ได้ การคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะคนที่ทำงานโดยไม่มีรูปแบบมาตรฐาน ทั้งหมดนี้ ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

Ms. Thérèse COFFEY รัฐมนตรีว่าการกระทวงการทำงานและบำเหน็จบำนาญ สหราชอาณาจักร

                   เราต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการคุ้มครองคนงานและภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ในส่วนของ UK ได้จัดทำโครงการอุดหนุนค่าจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเลิกจ้าง โครงการนี้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบกิจการส่วนตัวด้วย ซึ่งโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมนี้ UK ยังกำหนดมาตรการเพื่อช่วยให้การกลับมาทำงานมีความปลอดภัย รวมถึง ได้ขยายระบบความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมมากขึ้น ปรับระบบการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้มีความรวดเร็วขึ้น และเพิ่มงบประมาณให้กับระบบสวัสดิการ ขณะนี้ รัฐบาลเริ่มให้ความสำคัญกับการช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาทำงานให้เร็วที่สุด ไม่เพียงเท่านั้น รัฐบาลยังช่วยสนับสนุนกองทุนบรรเทาทุกข์จากโควิด-๑๙ ในกลุ่มประเทศที่เปราะบางที่สุด วิกฤตครั้งนี้ทำให้ UK มีความกังวลว่า ปัญหาแรงงานบังคับจะกลับมา ดังนั้น UK จึงสนับสนุนให้กลุ่ม Alliance 8.7 หาหนทางรับมือกับประเด็นนี้โดยด่วน ในฐานะที่ UK จะรับตำแหน่งประธานกลุ่ม G7 ในปีหน้า เราจะส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและยั่งยืนในทั่วโลก   

Mr. Keketso RANTSO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจัดหางาน เลโซโท

                   โควิด-๑๙ ทำให้ผู้คนจำนวนมากตกอยู่ในสภาพยากลำบาก ILO และสมาชิกทั้ง ๓ ฝ่ายต้องรับผิดชอบในการทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคม สร้างงานที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดการจ้างงานเต็มอัตรา และเอื้อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำกลับมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเดิม ภูมิภาคอัฟริกาได้รับกระทบอย่างรุนแรง กิจการที่เป็นห่วงโซ่อุปทานและกิจการต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย ความยากจน คนว่างงาน และคนทำงานต่ำระดับเพิ่มขึ้นในเวลานี้ การส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีคุณค่าและมีผลิตภาพสำหรับทุกคนมีความสำคัญมาก เราได้รับมือกับวิกฤตตามแนวทางของ ILO คือ ๑. กระตุ้นการมีงานทำ ๒. สนับสนุนภาคธุรกิจ ๓. คุ้มครองคนงานในสถานที่ทำงาน ๔. ส่งเสริมการเจรจาทางสังคม และจะนำหลักการของปฏิญญาแห่งศตวรรษของ ILO และปฏิญญาอาบีจานมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูต่อไป  

 

ประเด็นที่ ๒ การระบาดรอบแรกของโควิด-๑๙: การจัดการกับความเป็นภาคนอกระบบ และช่องว่าง    ในการให้ความคุ้มครองทางสังคม

Mr. Ayuba WABBA ประธานสภาองค์การแรงงานแห่งชาติ ไนจีเรีย

                    โควิด-๑๙ ทำให้คนงานเข้าไม่ถึงระบบความคุ้มครองทางสังคมและการขาดซึ่งงานที่มีคุณค่ามีเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตควรมีการกำหนดกรอบงานให้สอดคล้องตามอนุสัญญาฉบับ ๑๐๒ ว่าด้วยการประกันสังคม (มาตรฐานขั้นต่ำ) และข้อแนะฉบับที่ ๒๐๒ ว่าด้วยพื้นฐานความคุ้มครองทางสังคม สิ่งที่ควรเร่งดำเนินการในขณะนี้ คือ ๑. การนำปฏิญญาแห่งศตวรรษของ ILO มาปฏิบัติ ๒. การขยายการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกส่วน ทั้งนี้ รัฐบาลควรขยายความคุ้มครองทางกฎหมายให้ครอบคลุมคนทำงานในภาคนอกระบบ และลดเงื่อนไขการได้รับการคุ้มครองทางสังคม เพื่อเอื้อให้เกิดการเข้ามาเป็นภาคเศรษฐกิจ ในระบบ ทั้งนี้ สหภาพแรงงานของคนทำงานในระบบควรเข้ามาดูแลคนทำงานในภาคนอกระบบด้วย ขอให้ทุกรัฐบาลมุ่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๑.๓ ความคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกคน

Mr. Guido RICCI คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน สมาคมการเงิน อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการเกษตร และสมาชิกสำรองคณะประศาสน์การ ILO ฝ่ายนายจ้าง

                   วิกฤตโควิด-๑๙ ทำให้คนงานภาคนอกระบบเปราะบางมากยิ่งขึ้น ภาคนอกระบบเป็นประเด็นท้าทายที่สุดด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธไตรภาคีเพื่อแก้ไขความเป็นภาคนอกระบบโดยเร่งด่วน ซึ่งคนบางกลุ่มเลือกที่จะอยู่ในภาคนอกระบบเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทางการเงิน ขณะเดียวกัน เราต้องไม่ละเลยกลุ่มสถานประกอบการขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นสามารถผลักให้กลุ่มนี้กลายเป็นภาคนอกระบบได้ รัฐบาลจึงต้องเข้าให้การสนับสนุนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนไปเป็นภาคนอกระบบ การมีกิจการอยู่ในภาคเศรษฐกิจในระบบมากขึ้นจะทำให้มีอัตราการจ่ายเงินสบทบเพิ่มขึ้น อันจะช่วยให้ความคุ้มครองทางสังคมมีความยั่งยืนด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ดังนั้น เราต้องนำหลักการในข้อแนะฉบับที่ ๒๐๒ ว่าด้วยการเปลี่ยนจากภาคเศรษฐกิจนอกระบบมาสู่ในระบบ มาปฏิบัติ โดยคำนึงถึงการเจรจาทางสังคม

Ms. Nunzia CATALFO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายสังคม อิตาลี

                   อิตาลีดำเนินโครงการช่วยเหลือคนงานและครอบครัวทันทีที่เกิดการระบาดของโควิด-๑๙ รวมถึงขยายความคุ้มครองทางสังคม ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ดำเนินมาตรการฉุกเฉินด้านการอุดหนุนรายได้ อิตาลีอยู่ระหว่างดำเนินการขยายระบบการประกันค่าจ้างขั้นต่ำให้ครอบคลุมคนทำงานในทุกอาชีพ และพยายามนำภาคนอกระบบเข้ามาในระบบ โดยเข้าจัดการกับช่องว่างเชิงระบบและกฎหมายต่าง ๆ ที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคเกษตรกรรมซึ่งคนงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว พร้อมกับการขยายการคุ้มครองไปสู่กลุ่มเปราะบางและคนงานทำงานบ้าน

Ms. Madeleine Edmée BERRE รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจัดหางาน บริการของรัฐ แรงงาน และ      การฝึกอาชีพ กาบอง

                   เศรษฐกิจของอัฟริกาได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้อย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งภาคเศรษฐกิจในอัฟริกากว่าร้อยละ ๘๐ เป็นภาคเศรษฐกิจนอกระบบ และคนงานนอกระบบไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม เราจึงมุ่งจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจากมาตรการ lockdown ทั้งนี้ การประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงแห่งการระบาดของโควิด-๑๙ หลักการของข้อแนะฉบับที่ ๒๐๔ ว่าด้วยการเปลี่ยนจากภาคเศรษฐกิจนอกระบบมาสู่ในระบบ เป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของภูมิภาค ประเทศกาบองมีกองทุนประกันสุขภาพซึ่งแยกต่างหากจากกองทุนการประกันสังคม ทำให้สามารถขยายการคุ้มครองของกองทุนประกันสุขภาพให้กลุ่มเปราะบางได้ง่าย ทั้งยัง เปิดให้ภาคนอกระบบที่มีความพร้อมจะจ่ายเงินสมบทสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองทางสังคมได้ รัฐบาลในภูมิภาคอัฟริกาต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเตรียมแรงงานให้พร้อมกับการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังผ่านพ้นวิกฤต และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก ILO

Mr. Samba SY รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การเจรจาทางสังคม องค์กรวิชาชีพ และความสัมพันธ์กับสถาบัน (Minister for Labour, Social Dialogue, Professional Organizations and Relations with Institutions) เซเนกัล

                   วิกฤตครั้งนี้ซ้ำเติมให้คนงานภาคนอกระบบในอัฟริกาขาดการทำงานที่มีคุณค่ามากขึ้น และผลักให้ภาคเศรษฐกิจในระบบกลายเป็นภาคนอกระบบ ถึงแม้รัฐบาลจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาจากเกิดวิกฤตครั้งนี้แล้ว แต่ยังจำเป็นต้องมีโครงการรองรับสถานการณ์หลังวิกฤตโควิด-๑๙ แบบมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพิ่มเติม ภูมิภาคอัฟริกาจะร่วมกันส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนให้เป็นไปตามปฏิญญาอาบีจาน

 

ประเด็นที่ ๓ การให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้เปราะบางและภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

Mr. M S UNNIKRISHNAN ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งอินเดีย และคณะกรรมการแรงงาน-สัมพันธ์แห่งชาติ

                   สิ่งที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อเริ่มต้นทางเศรษฐกิจอีกครั้ง คือ การกำหนดทิศทางดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกับ ILO ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านแรงงานของ UN เราต้องร่วมกันสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานเพื่อให้ฟื้นกลับคืนมาดีกว่าเดิม สถานประกอบกิจการทุกขนาดในทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอด บางกิจการล้มละลายและบางกิจการเสี่ยงที่จะต้องปิดกิจการอย่างถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs มาตรการจำกัดการเดินทางส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ การทำงาน และการฝึกฝีมือแรงงาน ในวงกว้าง เราจะไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพก่อนเกิดวิกฤตได้จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่เร่งกำหนดนโยบายฟื้นฟู การจะช่วยเหลือคนงานให้ผ่านพ้นจากวิกฤตโควิด-๑๙ ได้ รัฐบาลต้องทำให้วิสาหกิจอยู่รอดได้ ภาคเอกชนที่นำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ หนทางที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมและยั่งยืน เราจำเป็นต้องคุ้มครองและส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำที่มีผลิตภาพ และต้องหาวิธีการเชิงนวัตกรรมในการเปลี่ยนภาคนอกระบบมาเป็นภาคในระบบ องค์กรของนายจ้างต้องมีส่วนร่วมในการริเริ่มด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ ILO คือ ศูนย์กลางในการช่วยเหลือสมาชิกทั้ง ๓ ฝ่ายให้ผ่านพ้นวิกฤตและกลับคืนมาอย่างยั่งยืน

Ms. Toni MOORE เลขาธิการ สหภาพแรงงานแห่งบาร์เบโดส

                   โควิด-๑๙ ทำให้เกิดความเสียหายในทุกภาคส่วนทั่วโลก ถึงแม้ระดับของความเสียหายจะแตกต่างกันก็ตาม ในประเทศภูมิภาคแปซิฟิกขาดทรัพยากรที่จะเอื้อต่อการฟื้นฟู และทำให้พวกเราไม่สามารถใช้วิธีการตามแบบเดิมได้ การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในสถานประกอบกิจการที่ต้องหยุดกิจการและไม่สามารถทำงานระยะไกลได้ ทั้งยังเข้าไม่ถึงความคุ้มครองทางสังคม มาตรการ lockdown ยังทำให้ผู้เยาว์ไม่ได้รับการศึกษาและไม่ได้รับการฝึกอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อตลาดแรงงานในอนาคต เราจึงขอเรียกร้องให้มีการดำเนินนโยบายเปลี่ยนแรงงานอกระบบให้เป็นในระบบ  ซึ่งการเปลี่ยนให้เป็นภาคในระบบดังกล่าวต้องมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ มาตรการฟื้นฟูต้องดำเนินการโดยมีการเจรจาทางสังคม รัฐบาลต้องลงทุนเพิ่มขึ้นในการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การคุ้มครองทางสังคมต้องได้รับการขยายให้ครอบคลุมคนทำงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

Mr. Mohamed AMAKRAZ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โมร็อคโก

                   ภาคเศรษฐกิจต้องหยุดกิจกรรมของตนเพราะผลกระทบจากโควิด-๑๙ จำนวนของภาคเศรษฐกิจนอกระบบสัมพันธ์กับความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศ ในการแก้ไขปัญหาจากโควิด-๑๙ เราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่รุนแรงในภูมิภาคอัฟริกา เราต้องช่วยเหลือแรงงานหญิงที่ตกอยู่ในสถานะยากลำบากและกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เราต้องสร้างระเบียบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม ภูมิภาคอัฟริกาต้องนำหลักการของปฏิญญาแห่งศตวรรณของ ILO และปฏิญญาอาบีจานมาปฏิบัติ โดยคำนึงถึงระบบไตรภาคี การเจรจาทางสังคม ความร่วมมือระหว่างประเทศ การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้

Ms. María José ZALDÍVAR รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ชิลี

                   รัฐบาลชิลีดำเนินมาตรการหลายประการด้านความคุ้มครองทางสังคม ช่วยเหลือครอบครัว  ผู้ว่างงานและครอบครัวที่มีบุตรตั้งแต่สี่คนขึ้นไป ส่งเสริมการทำงานระยะไกล แก้ไขกฎหมายเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงาน และอนุญาตให้บิดาสามารถลาเพื่อดูแลบุตรได้เช่นเดียวกับมารดา รัฐบาลเร่งหามาตรการเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล

Mr. Luis Arturo POVEDA VELASCO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เอกวาดอร์

                   รัฐบาลให้ความสำคัญอันดับแรกกับการช่วยเหลือคนงานที่เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ การกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานและความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้เยาว์ และการสำรวจอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้ขยายความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมมากขึ้น เอกวาดอร์มีองค์คณะไตรภาคีที่ดูแลเรื่องการมีงานทำ

Mr. Shri Santosh Kumar GANGWAR รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และการจัดหางาน อินเดีย

                   วิกฤตครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบรุนแรงต่อกลุ่มผู้เปราะบาง คนงานนอกระบบ คนงานต่างด้าว และแรงงานสตรี เท่านั้น แต่ยังกระทบถึงวิธีการดำเนินชีวิตของประชาชนที่รัฐต้องดูแล รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อรักษาชีวิตของประชาชนพร้อมไปกับการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาชาน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือแรงงานหญิงที่ว่างงานโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง รัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้กลุ่มเปราะบางผ่านพ้นวิกฤตไปได้เช่นเดียวกับคนทำงานอื่น ๆ

 

ประเด็นที่ ๔ การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิม

Ms. Sharan Burrow เลขาธิการ สมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ

                   โควิด-๑๙ ทำให้ความไม่เท่าเทียมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่เท่าเทียมของผู้อยู่ในภาคนอกระบบที่มีมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของกำลังแรงงานทั่วโลก ในการฟื้นฟูนั้น เราต้องไม่ยอมให้การดำเนินธุรกิจแบบเดิมที่ละเมิดสิทธิแรงงานยังคงมีอยู่ในหลังช่วงวิกฤติ ต้องมีการทำสัญญาประชาคมเพื่อกำหนดรูปแบบการฟื้นฟูที่มีการลงทุนในการสร้างงาน บริการของรัฐ ระบบสุขภาพ และการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคนทุกคน รวมถึง การฟื้นฟูที่ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอล  การฟื้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมต้องทำให้เศรษฐกิจอยู่ควบคู่กับความปลอดภัย คนงานต้องไม่เอาสุขภาพของตนไปเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ ประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานต้องถูกยกระดับให้เป็นหนึ่งในหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของ ILO 

Ms. Gabriella RIGG HERZOG รองประธานฝ่ายกิจการแรงงานและความรับผิดขอบขององค์กร  สภาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งสหรัฐฯ (USCIB)

                   ในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-๑๙ นั้น การทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย และนายจ้างดำเนินกิจการต่อไปได้ เราพบว่าหลายฝ่ายมีความต้องการร่วมกัน คือ นโยบายทางการเงินที่ควบคู่ไปกับนโยบายการมีงานทำ การเปลี่ยนภาคเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ การลงทุนด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ การส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีความยั่งยืน ระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุม โดยทั้งหมดนี้ ต้องมีการเจรจาทางสังคมและใช้วิธีการเชิงนวัตกรรม สภาของเรามีความเห็นว่า ภาคเอกชนมีศักยภาพที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่สังคม ลงทุนและสร้างงาน แบ่งบันประสบการณ์เพื่อภาครัฐจัดทำกรอบงานเกี่ยวกับการสร้างงานและการสร้างวิสาหกิจให้ยั่งยืน และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานทาสรูปแบบใหม่ แรงงานบังคับ และการหลอกลวงในการจัดหางาน ในการนี้ ภาครัฐและเอกชนต้องมีความเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการ

Ms. Begum MONNUJAN SUFIAN รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจัดหางาน บังกลาเทศ

                   รัฐบาลทุ่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในจำนวนนี้เป็นการอุดหนุนค่าจ้างของคนงานด้วย รัฐบาลได้นำแนวทางด้านความปลอดภัยของ ILO มาปฏิบัติเพื่อรับมือกับผลกระทบด้านสุขภาพของคนงานในสถานที่ทำงาน และยึดมั่นในการเจรจาทางสังคมในการทุกขั้นตอน  การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่บังคลาเทศก็ยังไม่สามารถรับมือกับความรุนแรงของโควิด-๑๙ ได้ สถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องปิดตัว และประชาชนเสียชีวิตจำนวนมาก บังคลาเทศขอเรียกร้องให้ ILO ดำเนินความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบังคลาเทศต่อไป และขอเรียกร้องให้นานาประเทศนำหลักการของปฏิญญาแห่งศษวรรษของ ILO มาปฏิบัติ

Mr. Mohammad SHARIATMADARI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ แรงงาน และสวัสดิการสังคม อิหร่าน

                   วิกฤติจากโควิด-๑๙ ทำให้เรารู้จุดอ่อนและจุดบกพร่องของตัวเอง และรู้ว่า กลุ่มใดเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง สิ่งที่ต้องฟื้นฟูให้กลับมาดีดังเดิมไม่ใช่แต่เพียงระบบสุขภาพ แต่ยังมีเรื่องของ   การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้ครอบคลุมโดยไม่เลือกปฏิบัติอีกด้วย เวลานี้ถือช่วงแห่งการรับมือกับโควิด-๑๙ ในขั้นตอนสุดท้าย เพราะทั่วโลกต่างใช้มาตรการรับมือทุกอย่างที่มีแล้ว วิกฤตครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบความเป็นหนึ่งเดียวกันและความร่วมมือระหว่างกันของพวกเรา อิหร่านต้องรับมือกับวิกฤตภายใต้ข้อจำกัดหลายประการที่เกิดจากสหรัฐฯ และอิหร่านหวังว่า ILO ต้องริเริ่มมาตรการสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างตลาดแรงงานหลังวิกฤต และมาตรการที่ช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถฟื้นฟูสิ่งต่าง ๆ ให้กลับมาดีกว่าเดิมได้ บทเรียนจากแต่ละประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำมาตรการเพื่อการฟื้นฟูที่ชัดเจนและตรงประเทศ

Mr. Mohamed AL-OBAIDLY ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกิจการสังคม กาตาร์

                   รัฐบาลกาตาร์ได้กำหนดแผนงานที่จำเป็นด้านการฟื้นฟูเพื่อเป็นแผนที่นำทางไปสู่อนาคตที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งกับการร่วมกันทำงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพราะเราเชื่อมั่นในการเคียงข้างกันเพื่อเอาชนะอุปสรรค กาตาร์ยังได้มีส่วนสนับสนุนสหประชาชาติในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ร่วมถึง สนับสนุนทางการเงินแก่ WHO เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประเทศที่มีความจำเป็น นอกจากนั้น รัฐบาลกาตาร์ยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแรงงานต่างด้าวในกาตาร์กลับประเทศต้นทาง รัฐบาลมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือหลายฝ่ายกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของ ILO เพื่อให้เกิดการฟื้นกลับคืนอย่างยั่งยืน

Ms. Janez Cigler KRALJ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ครอบครัว กิจการสังคม และโอกาสที่เท่าเทียม สโลวีเนีย

                   สโลวีเนียเชื่อว่า การผ่านพ้นวิกฤตไปได้จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ การดำเนินการต่อเนื่อง และการมีความร่วมมือในระดับสากล เป้าประสงค์หลักในการรับมือกับวิกฤตของสโลวีเนีย คือ การคุ้มครองภาคธุรกิจและชีวิตของประชาชน และการผ่านพ้นช่วงวิกฤตอย่างมีความพร้อมสำหรับอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบกิจการส่วนตัว และครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน ด้วย สิ่งที่จำเป็นสำหรับการรับมือกับวิกฤต คือ ระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทุกส่วน การเจรจาทางสังคม และการเคารพสิทธิแรงงาน โดยอาศัยความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาคมโลก

Mr. Isman Ibrahim ROBLEH รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การปฏิรูป และการปกครอง จิบูตี

                   ในการสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิมนั้น จิบูตีให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจน ความไม่เท่าเทียม และการขาดซึ่งงานที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตาม จิบูตีถือว่า นี้เป็นโอกาสที่จะสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืน และทำให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เราต้องมีการทำสัญญาประชาคมขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างสิ่งตาง ๆ ให้กลับมาดีกว่าเดิม เราต้องไม่ให้ความสำคัญแค่การมีงานทำ แต่งานนั้นต้องมีคุณค่าอย่างแท้จริง หลังวิกฤตผ่านพ้นไปได้ เราต้องมีระบบเศรษฐกิจที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและการเจรจาที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง เราเชื่อว่าแนวทางใน ILO Global Job Pact 2009 สามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการมีงานทำได้

Ms. Doris ZAPATA ACEVEDO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการพัฒนา ปานามา

                   ปานามาได้ตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาจากวิกฤตโควิด-๑๙ และเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส สำหรับปานามาแล้ว การยึดมั่นในระบบแรงงานสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ เราต้องการสร้างภาคธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่กันการมีงานที่มีคุณค่า รัฐบาลมีหลายสิ่งที่ต้องทำเพื่อรองรับสถานการณ์หลังผ่านพ้นวิกฤติ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขกฎหมายแรงงานต่าง ๆ ให้รองรับรูปแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

 

การกล่าวปิด

Ms. Catelene PASSCHIER รองประธานฝ่ายลูกจ้าง คณะประศาสน์การ ILO

                   เรายินดีที่หลายได้ฝ่ายสนับสนุนให้นำปฏิญญาแห่งศษวรรษของ ILO และการเจรจาทางสังคมมาปฏิบัติ แต่เรายังมีสิ่งเร่งด่วน ๔ ประการที่ต้องลงมือทำโดยทันที คือ ๑. คุ้มครองสุขภาพอนามัยของคนทำงานในภาคบริการ และจัดให้การติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นโรคจากการทำงาน ๒. ขยายความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมถึงคนทำงานที่ไม่มีรูปแบบมาตรฐาน แรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ๓. ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้สามารถจ้างงานต่อไปได้ ๔. ดูแลแรงงานต่างด้าวและคนงานที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เช่น คนงานทำงานบ้าน หรือคนประจำเรือ ส่วนสิ่งที่ต้องทำเพื่อการฟื้นฟูมีอยู่ ๑๑ ประการ คือ ๑. ยกระดับให้ประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเป็นหนึ่งในหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของ ILO ๒. ขยายการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกด้านและคนทำงานทุกคน ๓. ให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างทั่วถึง โดยไม่คำนึงถึงลักษณะการจ้างงาน ๔. ลงทุนในบริการพื้นฐานของรัฐ ระบบสาธารณสุข และการศึกษา ๕. บรรจุประเด็นความเท่าเทียมเข้าไว้ในทุกนโยบายที่มี และให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ ๑๙๐ ว่าด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิด ๖. ขจัดระบบและโครงสร้างต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและการเหยียดเชื้อชาติ ๗. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี ทั้งในแง่ของความปลอดภัยและสภาพการทำงาน ๘. สร้างงานที่มีคุณค่าในกิจการที่เป็นห่วงโซ่อุปทานโลก และกำหนดข้อบังคับด้านความรับผิดชอบทางสังคมให้กับกิจการเหล่านี้ ๙. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับงานที่มีคุณค่าในเศรษฐกิจมหภาค ๑๐. ทำให้มั่นใจได้ว่า การฟื้นคืนทางเศรษฐกิจจะนำมาซึ่งงานที่มีคุณค่า ๑๑. สถาบันการเงินระหว่างประเทศต้องหาหนทางยกเว้นการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากประเทศกำลังพัฒนา

Mr. Mthunzi MDWABA รองประธานองค์การนายจ้างระหว่างประเทศประจำ ILO และสมาชิกคณะประศาสน์การ ILO ฝ่ายนายจ้าง

                   องค์กรของเรามีความเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดซึ่งงานที่มีคุณค่าในกิจการที่เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกมีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่เกิดในกิจการที่เป็นห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ จึงไม่ควรสร้างเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นผลแล้วยังนำไปสู่วิธีการที่มีสองมาตรฐาน ปัญหาการขาดซึ่งงานที่มีคุณค่าในกิจการที่เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกไม่ได้อยู่ที่เราไม่มีข้อบังคับระหว่างประเทศ แต่อยู่ที่การไม่สามารถบังคับใช้กฎระเบียบภายในประเทศได้ หากการผลิตเพื่อส่งออกนั้น มีขั้นตอนการผลิตภายในประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายแรงงานนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างมาตรฐานใหม่ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เป็นห่วงโซ่อุปทานโลก คือ ขั้นตอนการผลิตในประเทศต้นทางไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือกฎหมายในประเทศต้นทาง ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา ILO ที่มีอยู่แล้ว

                   ILO ต้องจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะทำเพื่อช่วยเหลือสมาชิกทั้ง ๓ ฝ่าย เราเชื่อว่า การสร้างภาคเอกชนให้ดีกว่าเดิมเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการฟื้นกลับคืนอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกด้าน เราขอให้พิจารณาถึง การทำให้ภาคธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ความเป็นหุ้นส่วนทางสังคมขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง วิธีการเชิงนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจนอกระบบมาเป็นในระบบ ฝีมือแรงงานที่จำเป็นในช่วงหลังผ่านพ้นวิกฤต และการสร้างระบบความคุ้มครองทางสังคมยั่งยืนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการทรวงแรงงาน และการจัดหางาน ฝรั่งเศส

                   ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ เราต้องร่วมแบ่งปันความมั่งคั่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม การรับมือกับวิกฤตต้องเกิดจากความร่วมมือกันระดับโลกอย่างเป็นหนึ่งเดียว เราต้องมีเป้าประสงค์ทางการเมืองที่จะขจัดความยากจนและความไม่ยุติธรรมให้หมดไป และดำเนินการร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม ไม่ว่าการดำเนินงานจะยากลำบากเพียงใดก็ต้องมีการเจรจาทางสังคมในทุกระดับ ฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันภายใต้ Alliance 8.7 ที่มีเป้าประสงค์ในการขจัดแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานทาสรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ ฝรั่งเศสสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศด้านสังคม เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้สามารถขยายความคุ้มครองทางสังคมภายในประเทศได้สำเร็จ ซึ่งการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศต่าง ๆ  

Mr. Guy RYDER ผู้อำนวยการใหญ่ ILO

                   การจัด ILO Global Summit เพื่อให้มีสมาชิก ILO ทั่วโลกยังคงมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในช่วงเวลาที่ไม่สามารถจัดการประชุมแบบพบปะกันได้ เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศกับสมาชิกทั้ง ๓ ฝ่าย และเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในระดับนโยบาย นับได้ว่า เราได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการนำโลกแห่งการทำงานกลับคืนมา เครื่องมือที่เราต่างก็คุ้นเคย เช่น การเจรจาทางสังคม หรือมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และยังมีเครื่องมือใหม่สำหรับนำไปใช้งาน นั้นก็คือ ปฏิญญาแห่งศตวรรษเพื่ออนาคตของงาน ถึงแม้ ILO จะไม่ได้รับผิดชอบประเด็นเศรษกิจและสุขภาพ แต่ ILO ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่รับผิดชอบเรื่องนี้และต้องทำงานภายใต้โครงสร้างของสหประชาติเพื่อให้บรรลุเป็นหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน พ.ศ. ๒๕๗๓      

 

———————————————

ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

TOP