Skip to main content

หน้าหลัก

การประชุมชี้แจงเรื่อง the 5th Meeting of the Standards Review Mechanism Tripartite Working Group วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจง the 5th Meeting of the Standards Review Mechanism Tripartite Working Group ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ประชุมคณะประศาสน์การ (Governing Body: GB) สมัยที่ ๓๑๒ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติให้จัดทำกลไกการทบทวนมาตรฐานแรงงานของ ILO ขึ้น เพื่อให้มาตรฐานแรงงานที่ มีอยู่ของ ILO ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลกอยู่เสมอ ต่อมาที่ประชุม GB สมัยที่ ๓๒๕ เมื่อเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงมีมติให้แต่งตั้งองค์คณะไตรภาคีขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกลไกการทวนมาตรฐานแรงงานของ ILO เรียกว่า Standards Review Mechanism Tripartite Working Group (SRM TWG) มีหน้าที่หลักในการนำประเด็นมาตรฐานแรงงานที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข การเพิกถอน หรือการยกเลิก ตลอดจน ประเด็นแรงงานที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ เสนอต่อ GB เพื่อพิจารณาตัดสินใจ ทั้งนี้ SRM TWG ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจำนวน ๑๖ คน (ตามสัดส่วนภูมิภาคได้แก่ บราซิล แคนาดา แคเมอรูน จีน โคลัมเบีย อินเดีย อิหร่าน เคนยา เกาหลีใต้ ลิทัวเนีย มาลี เม็กซิโก นามิเบีย เนเธอร์แลนด์ โรมาเนีย และสวีเดน) ผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน ๘ คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างจำนวน ๘ คน ซึ่ง GB มีมติแต่งตั้งให้ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจากประเทศเยอรมนีเป็นประธาน โดยมีรองประธานมาจากฝ่ายนายจ้าง ๑ คน และจากฝ่ายลูกจ้าง ๑ คน    

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม the 5th  Meeting of Standards Review Mechanism Tripartite Working Group ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงประเด็นการพิจารณาใน the 5th Meeting of SRM TWG ซึ่งได้แก่

๑. การตรวจสอบความสอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน ประเด็นช่องว่างที่ยังไม่มีมาตรฐานแรงงานรองรับ และความเหมาะสมในการยกเลิกหรือเพิกถอนหรือประเด็นแรงงานที่ควรได้รับการส่งเสริม ของตราสารดังต่อไปนี้

–   อนุสัญญาฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการว่างงาน ค.ศ. ๑๙๑๙

–   อนุสัญญาฉบับที่ ๘๘ ว่าด้วยบริการจัดหางาน ค.ศ. ๑๙๔๘

–   ข้อแนะฉบับที่ ๘๓ ว่าด้วยบริการจัดหางาน ค.ศ. ๑๙๔๘

–   อนุสัญญาฉบับที่ ๓๔ ว่าด้วยตัวแทนจัดหางานโดยคิดค่าใช้จ่าย ค.ศ. ๑๙๓๓

–   อนุสัญญาฉบับที่ ๙๖ ว่าด้วยตัวแทนจัดหางานโดยคิดค่าใช้จ่าย (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. ๑๙๔๙

–   ข้อแนะฉบับที่ ๑๘๙ ว่าด้วยการสร้างงานในกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ค.ศ. ๑๙๙๘

๒. การหาแนวทางการทำงานของ SRM TWG เพื่อส่งเสริมให้รัฐสมาชิกนำหลักการของ Centenary Declaration ไปปฏิบัติ

๓. การหาแนวทางส่งเสริมให้รัฐสมาชิกให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับแก้ไขแทนที่ฉบับเดิมก่อนมีการแก้ไขซึ่งได้ให้สัตยาบันไปแล้ว

๔. การหาแนวทางและความเหมาะสมในการจัดประชุมเพื่อพิจารณามาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นการเฉพาะ

๕. รูปแบบการประชุมในอนาคตของ SRM TWG

TOP