คณะผู้แทนไทยเข้าประชุมเรื่อง แรงงานต่างด้าวในภาคประมง ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา

คณะผู้แทนไทยเข้าประชุมเรื่อง แรงงานต่างด้าวในภาคประมง

วันที่ 18-22 กันยายน 2560 นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าคณะ และนายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายพิชิต นิลทองคำ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นางวิไลวรรณ โกยแก้วพริ้ง ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และนางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ นครเจนีวา ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง แรงงานต่างด้าวในภาคประมง ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดขึ้น ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยที่ประชุมได้หารือกันถึงแนวทางการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในภาคประมง 
ผู้แทนรัฐบาลไทยได้มีถ้อยแถลงนำเสนอถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จ อันสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลไทย ในหลายมิติ อาทิ 

- การพัฒนาบันทึกความเข้าใจทวิภาคีของรัฐบาลไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว 
- ความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
- การพิจารณาความเหมาะสมในการให้สัตยาบันอนุสัญญาของ ILO เพิ่มเติม 
- รูปแบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วน โดยรัฐเป็นกลไกหลัก
- การพัฒนาศักยภาพการตรวจแรงงาน 
- การจัดทำคู่มือเพื่อการคุ้มครองและป้องกันการเอาเปรียบแรงงานต่างด้าว 
- การเร่งรัดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว


ทั้งนี้คุณชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับมอบหมายเป็น ๑ ใน ๔ ผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล เป็นคณะทำงานไตรภาคีในการยกร่างข้อสรุปการประชุมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://switzerland.mol.go.th/sites/switzerland.mol.go.th/files/26.jpg

 

 

 

 

http://switzerland.mol.go.th/sites/switzerland.mol.go.th/files/26.jpg

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
25.jpg50.92 KB
26.jpg91.06 KB
27.jpg69.58 KB
28.jpg55.65 KB
29.jpg87.61 KB
30.jpg94.03 KB
31.jpg97.69 KB
32.jpg93.61 KB
33.jpg69.33 KB
34.jpg76.44 KB
35.jpg74.32 KB
36.jpg61.49 KB
37.jpg70.41 KB
38.jpg121.06 KB
39.jpg120.15 KB
41.jpg60.92 KB
42.jpg77.68 KB