การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ

กระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุม GB สมัยที่ ๓๒๘ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรฯ และคุณชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุม มีวาระสำคัญคือการนำเสนอวิสัยทัศน์ของ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ได้นำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ต่ออีกวาระหนึ่ง (วาระ ๕ ปี) โดย Mr. Ryder เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว Mr. Ryder กล่าวสรุปถึงสิ่งที่ตนให้ความสำคัญในการดำเนินการในวาระต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ มีดังนี้

- สานต่องานการปฏิรูปรูปแบบการประชุมให้สามารถตอบสนองเป้าหมายขององค์การได้อย่างสูงสุด โดยที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมแล้วคือการปฏิรูปรูปแบบการประชุม GB และการประชุมใหญ่ประจำปี รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกับองค์กรกรอบพหุภาคีอื่นๆ โดยที่ผ่านมา Mr. Ryder ได้ผลักดันวาระงานที่มีคุณค่า (Decent Work) และเพิ่มบทบาทของ ILO ในการทำงานร่วมมือกับหลายองค์กร อาทิ G20, BRIC (ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) ธนาคารโลก และวาระ ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ 
- ขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นในเรื่องการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโลกแห่งการทำงาน วาระงานที่มีคุณค่า ห่วงโซ่อุปทานโลก ความสัมพันธ์ของตลาดแรงงานกับผู้ลี้ภัย 
- เพิ่มบทบาทนำในกรอบพหุภาคี เฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระงานที่มีคุณค่าในวาระ ค.ศ. ๒๐๓๐ 
- พัฒนาคุณภาพการให้บริการและการให้ความรู้แก่องค์ประกอบไตรภาคีของประเทศสมาชิก

จากนั้นที่ประชุมได้ตั้งคำถามและ Mr. Guy ได้ตอบคำถามในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

 

- การเพิ่มความเข้มแข็งและบทบาทของระบบไตรภาคีในระดับชาติจะดำเนินการโดยผ่านกลไกของแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า 
- ILO จะมีบทบาทใน Global Compact on Migration ที่ผ่านการรับรองในที่ประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ โดย ILO ได้กำหนดเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นวาระหนึ่งในการอภิปรายทั่วไปในการประชุมประจำปี ILO ในสมัยที่ ๑๐๖ ในปี ๒๕๖๐ 
- ILO มีการทำงานตอบสนองต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบรรจุเรื่อง ความริเริ่มว่าด้วยสีเขียว (Green Initiative) เป็นหนึ่งในความริเริ่มในโอกาส ILO อายุ ๑๐๐ ปี (Centenary Initiatives) โดยจะเป็นประเด็นหลักประเด็นใหม่ที่แทรกไว้ในทุกแผนงานและงบประมาณ 
- ความริเริ่มว่าด้วยอนาคตของงาน (Future of Work Initiative) ต้องอาศัยความมุ่งมั่นร่วมกันและหารูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปในโลกของการทำงานให้ได้ก่อน โดยพิจารณาได้จากอดีต ปัจจุบัน เพื่อการทำนายอนาคต ที่ต้องอาศัยการเปิดใจกว้าง และในปี ๒๕๖๒ จะมีการรับรองปฏิญญาในโอกาส ILO อายุ ๑๐๐ ปี (Centenary Declaration) ด้วย
- สำหรับประเด็นของกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่ประสงค์ให้ ILO พิจารณารับเจ้าหน้าที่ประจำจากภูมิภาคต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าๆ กันนั้น ในช่วงที่ Mr. Ryder ได้เข้ามาบริหารตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาส แต่องค์กรต้องการคนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัด 
- รูปแบบการปฏิรูปการบริหารองค์กรของ ILO เพิ่มการทำงานใกล้ชิดระหว่าง ILO เจนีวา และหน่วยงานภาคสนามในสำนักงานระดับภูมิภาค โดยจัดตั้ง Global Management Team ขึ้นเพื่อให้การทำงานกระชับและสอดคล้องกันมากขึ้น

 

 

สำหรับการลงคะแนนเสียงกำหนดในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ช่วงเช้า โดยสมาชิกประจำ (Regular Member) ซึ่งรัฐบาลไทยไม่มีสิทธิลงคะแนนแต่เข้าร่วมการประชุมได้

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
thumbnail_20160323_ratification_c187_by_thailand_02.jpg129.29 KB
thumbnail_160607_csj0300_mlc_2006_thailand.jpg141.99 KB