ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 314 และ 315 (314th and 315th Session of the Governing Body)
การเคลื่อนย้ายแรงงานได้รับความสนใจในที่ประชุมคณะประศาสน์การ
คำสัมภาษณ์ของ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO คนใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
กระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 101
การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศคนใหม่
การประชุมคณะประศาสน์การ (GB) สมัยที่ ๓๑๓ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
คณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะประศาสน์การองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 312 (ILO - GB 312)
สรุปรายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๓๑๒ (The 312nd Session of ILO Governing Body) ประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะประศาสน์การ สำนักงานใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
สรุปรายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๓๑๒ (The 312nd Session of ILO Governing Body) ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะประศาสน์การ สำนักงานใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
สรุปรายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๓๑๒ (The 312nd Session of ILO Governing Body) ประจำวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะประศาสน์การ สำนักงานใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
การประชุม Retreat of the ASEAN ILO Group ที่เมือง Montreaux
กระทรวงแรงงานส่งคณะผู้แทนในนามประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การ (Governing Body : GB) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)