ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๓๒ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ (Governing Body - GB) สมัยที่ 331 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ วันที่ 30 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2560 ณ นครเจนีวา (2/2)
สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ (Governing Body - GB) สมัยที่ 331 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ วันที่ 30 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2560 ณ นครเจนีวา (1/2)
คณะผู้แทนไทยเข้าประชุมเรื่อง แรงงานต่างด้าวในภาคประมง ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันชาติที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้น ณ โรงแรม Kempinski
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมกิจกรรมงานวันชาติ ที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
รายงานกิจกรรมฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายงานกิจกรรมฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พิธีถวายอาลัยในโอกาสครบรอบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต
รายงานกิจกรรมฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ
ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
ผลงานเด่นปีงบประมาณ 2560 ของฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 328 ณ นครเจนีวา
การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
ความเคลื่อนไหวในประเด็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นโดยบังคับในกรอบ ILO
นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การสมัยที่ 325 ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในการประชุมกลุ่มเรือง นโยบายสังคม กล่าวถ้อยแถลง สนับสนุนให้ ILO ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการปรับเปลี่ยนสถานะของเศรษฐกิจนอกระบบสู่ในระบบ
การเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูหนาวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับรองแนวทางสำหรับรัฐเจ้าของธงในการอนุวัติอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยงานประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ (Meeting of Experts to Adopt Flag State Guidelines for the Implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188))
การเข้าร่วมงาน International Day against Homophobia and Transphobia 2015
ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดการปฐมนิเทศณะผู้แทนไทยซึ่งเดินทางมาเข้าประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 103
กฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับแรงงานตามฤดูกาล
รายงานแนวโน้มการจ้างงานปี 2557
IOM สะท้อนมุมมองวัน International Migrants Day
สรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานในสวิตเซอร์แลนด์ปี 2556
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คผถ. ณ นครเจนีวา ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา